تب‌افزايش‌توليد‌اوپك‌فروكش‌م ‌يكند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه انرژي-

آمريكا پس از ماهها هياهو و تالش بيثمر براي «به صفر رساندن صادرات نفت ايران» مجبور شد هشت كشور را از الزام به اجراي تحريمهاي نفتي معاف كند و اكنون پنج روز پس از بازگشت تحريمهاي آمريكا عليه ايران، جزئيات تازهاي از معافيتهاي تحريمي اعالم شده و در عينحالكشورهاييمانندكرهجنوبينمايندگان خود را مامور ســفر به تهــران كردهاند تا براي ازسرگيري خريد نفت از ايران مذاكره كنند.

دولت دونالد ترامپ رييسجمهوري آمريكا براي كشورهاي چين، يونان، هند، تركيه، ژاپن، كرهجنوبي، تايوان و ايتاليا معافيت براي واردات نفت از ايران صادر كرده است؛ معافيتي كه عمر آن شش ماه است اما برخي كارشناسان تمديد آنها را پيشبيني كردهاند.

اين اجازه با شــرط و شروطي به كشورهاي مذكور داده شــده است. يكي از اين شروط اين بود كه هشــت كشور بايد طي شش ماه ميزان واردات نفت از ايران را به صفر برسانند. همچنين شنيدهها حاكي است پولي از سوي كشورها به سوي ايران روانه نميشود و هشت كشور بايد به تاسيس حســاب اماني براي پول نفت ايران در كشورهاي خود اقدام كنند.

البته در اين ميان رييس كل بانك مركزي از انجام مذاكرات جدي و مثبت با هشت كشوري كه معافيت خريد نفت از ايران را گرفتهاند، خبر داد و اعــالم كرد به زودي تمهيداتي را كه براي نحوه برگشت ارز صادركنندگان به چرخه اقتصاد انديشيده شده اعالم ميكنيم.

يكي از داليلي كه باعث شد آمريكا از طرح خود عقبنشــيني كند واقعيات بازار نفت بود. كشــورهايي مانند هند پااليشگاههاي خود را صرفا براي پااليش نفت ايران تنظيم كردهاند و به دليل فاصله نزديك ميان دو كشور، خريد نفت براي آنها مقرون به صرفهتر است. عالوه بر اين، تحريمهاي آمريكا امنيت انرژي خريداران نفت ايران را تهديد ميكرد كه اين مساله براي آنها غيرقابل قبول بود.

در اين راســتا وزارت خارجه هند اعالم كرد كه اين كشور معافيت از تحريمهاي ضدايراني را بررسي ميكند. راوش كومار سخنگوي وزارت خارجه هنــد روز جمعه اعالم كرد كه هند در حال بررسي جزئيات معافيت اهدايي آمريكا به اين كشور براي تداوم خريد نفت خام ايران است. هند يكي از مذاكرهكنندگان پروپاقرص با آمريكا برايدريافتمعافيتهابودزيراافزايشهزينههاي سوخت در آستانه انتخابات سال آينده، دولت اين كشور را با اعتراضاتي روبهرو كرده بود.

تحت اين معافيتها، هند اجازه خواهد يافت حداكثر ۰۰۳ هزار بشــكه در روز نفت از ايران وارد كند كه كمتر از حدود ۰65 هزار بشــكه در روز وارداتي اســت كه امسال از ايران داشته است. طبق آمار كشتيراني كه از سوي بلومبرگ گردآوري شده است، هند در سال ۷۱۰۲ تقريبا ۰5۴ هزار بشكه در روز نفت از ايران وارد كرده بود. انتظار ميرود پااليشگاههاي هندي حدود ۹ ميليون بشكه نفت براي بارگيري در نوامبر از ايران خريداري كنند. اين پااليشگاهها همچنين پول خريدشــان را در يك حساب اماني هندي واريز خواهند كرد.

نمايندگان كرهجنوبي در راه تهران

در شرايطي كه هند در حال بررسي جزئيات معافيتهــا و نحوه ادامه خريد از ايران اســت، كرهجنوبي نيز تالش ميكند نياز خود را به نفت ايران به سرعت تامين كند. خبرگزاري رويترز به نقل از ســه مقام آگاه گزارش داد انتظار ميرود هياتي از كرهجنوبي هفتــه آينده راهي تهران شــود تا در خصوص ازسرگيري واردات نفت از ايران مذاكره كند.

منابع آگاه گفتند طبق معافيتهاي آمريكا، كرهجنوبي ميتواند روزانه تا ۰۰۲ هزار بشــكه نفت، عمدتا به صورت كندانسه، از ايران وارد كند. كندانسه (نفت تقطير شده يا نفت ميعاني) نفتي بسيار سبك است كه از آن براي توليد خوراك پتروشيميها استفاده ميشود.

تا پيش از بازگشــت تحريمها، كرهجنوبي ســومين واردكننده بــزرگ نفــت از ايران و بزرگترين واردكننده كندانسه بود. كرهجنوبي از ژانويه تا آگوست امسال روزانه به طور متوسط ۹5۱ هزار و ۰۷۷ بشــكه كندانسه از ايران وارد كرده بود. يكي از منابعي كه با رويترز مصاحبه كرده است، گفت نحوه پرداخت پول خريد نفت، انتقال و بيمه آن از جمله مواردي است كه بايد در مورد آنها صحبت شــود. همچنين «حجم دقيق واردات نيز به مذاكرات هفته آينده بستگي دارد». قيمت نفت نيز يكي ديگر از فاكتورهاي كليــدي خواهد بود. وزارت خارجه كرهجنوبي هفته جــاري اعالم كرد كه در ازاي خريد نفت ايــران، «وون» واحد پول كرهجنوبي، پرداخت خواهد كرد. احتمال ميرود نفت ايران توســط نفتكشهاي شركت ملي نفت ايران به خريداران كرهاي تحويل داده شود.

عــالوه بــر ايــن «شــركت ملــي نفت امارات»(CONE) واردات كندانســه از پارس جنوبي را افزايش داده است.

چين روزانه 360 هزار بشكه از ايران نفت ميخرد

چين نام بزرگترين خريــدار نفت ايران را يدك ميكشد و برخالف كرهجنوبي كه واردات نفت از ايران را به صفر رسانده بود، بهدليل جنگ تجاري با آمريكا همواره طي اين مدت، يعني از زماني كه آمريكا مشتريان نفتي ايران را تهديد كرد تا تعامل نفتي خود را با ايران به صفر برساند تا روزي كه به اين كشورها معافيت داد، هرچند بــه ميزان كمتر، اما خريد نفت از ايران را ادامه داد. در اين راستا رويترز به نقل از يك منبع آگاه گزارشكردهدريافتمعافيتازتحريمهايآمريكا به چين اجازه ميدهد در مدت ۰۸۱ روز، ۰6۳ هزار بشكه در روز نفت از ايران وارد كند. طبق آمار گمركي چين، اين كشور در فاصله ژانويه تا سپتامبر به طور ميانگين 655 هزار بشكه در روز نفت از ايران وارد كرد.

چين پيش از تحريمها ۸56 هزار بشكه در روز در فاصله ژانويه تا ســپتامبر سال ۸۱۰۲ از ايران نفت خريداري كرده بود و گزارشها حاكي است كه اين كشور اجازه دارد حداكثر ۰6۳ هزار بشكه در روز بعد از اعطاي معافيت از ايران نفت خريداري كند.

ژاپن آماده ازســرگيري واردات نفت از ايران

در اين ميان ژاپن كه واردكننده تمام و كمال انرژي اســت و به شدت تحت تاثير تحريمهاي نفتي آمريكا عليه ايران قرار داشت نيز در ليست كشورهاي معاف شــده ترامپ قرار دارد. وزير اقتصاد، بازرگاني و صنعت ژاپن هفته گذشــته اعالم كرد پااليشگاههاي ژاپني بهدنبال دريافت معافيت توكيو از تحريمهاي نفتي واشــنگتن عليه تهران، آماده از سرگيري واردات نفت ايران خواهند بود.

آخرين محموله نفت ايران اوايل اكتبر به ژاپن رسيد، زيرا پااليشگاهها و بانكهاي ژاپني تالش داشتند كليه مبادالت مربوط به نفت را پيش از آغاز تحريمهاي آمريكا تسويه كنند. بر پايه آمار وزارت اقتصاد، بازرگاني و صنعت ژاپن، در فاصله ژانويه تا آگوست، نفت سنگين ايران ۴/۷5 درصد و نفت فروزان ۴/۸۲ درصد از مجموع واردات نفت ژاپن از ايران به ميزان 66۱ هزار و ۰۹۸ بشــكه در روز را تشــكيل داد. با اين حال هنوز ميزاني كه ژاپن اجازه دارد از ايران نفت خريداري كند، مشخص نشده است.

تركيه به خريد گاز طبيعي ايران ادامه ميدهد

هنوز جزئيات معافيتهاي تحريمي آمريكا به برخي كشورها ابالغ نشده است اما برخي منابع، آمار و ارقامي را ذكر كردهاند كه ميتواند بخشي از جزئيات پنهان معافيتها را روشن كند. فاتح دونمز وزير انرژي تركيــه گفت: معافيتي 5۲ درصدي به آنكارا داده است تا بتواند به واردات نفت از ايران ادامه دهد. اين معافيت5۲ درصدي برابر با حدود سه ميليون تن نفت در سال خواهد شد.

وي به شبكه NTV تركيه گفت: البته اين رقم، تقريبي است و آمريكا هنوز رقم دقيق را به تركيه اعالم نكرده است. وزير انرژي تركيه تاكيد كرد كه كشورش همچنان قراردادي شش ساله براي خريد گاز طبيعي از ايران دارد. او افزود كه كشورش به خريد گاز از ايران ادامه خواهد داد.

كارشناسانوتاجرانمعتقدهستندكهتركيه يكي از كشورهايي است كه بيشترين زيان را از تحريمهاي آمريــكا ميبيند. عمر كيلر رييس كميته روابط تجاري ايران و تركيه در شــوراي تجارت خارجي تركيه به شبكه آلماني دويچهوله گفت: تركيه بيشترين تاثير را تحريمها ميپذيرد. ما انتظار داشتيم كه آمريكا مالحظه بيشتري در مورد ما داشته باشد.

از سويي به گفته رييس اتحاديه نفت ايتاليا براي چشمپوشي از نفت ايران بايد هزينه و بهاي سنگينتريپرداخت.

به گزارش روزنامه ايتاليايي ايل سوله، كالديو اسپيناچي، رييس اتحاديه نفت ايتاليا گفت: ما انتظار نداشتيم كه ايتاليا در ميان هشت كشور معاف شده از تحريم نفتي ايران قرار گيرد.

ويافزود:ايتاليانخستينخريدارنفتايراندر اروپاست و در هشت ماه سال ‪5 ۸۱۰۲،‬ ميليون و ۰۰۲ هزار تن نفت از ايران وارد كرده است.

در همين حال، داريو اسكافاردي، مديرعامل شركت پااليشگر ساراس گفت: ما همواره خريدار نفت خام ايران بودهايم.

وي افزود: تحريم بدون ارائه راهحل، ســبب آشفتگي بازارها ميشود، به همين دليل است كه ترامــپ از به صفر رســاندن صادرات نفت ايران صرفنظر كرده و به هشت كشور معافيت داده است.

معافيت 45 روزه براي عراق

عراق يكي ديگر از همسايگاني است كه آمريكا را تحت فشار قرار داد تا از اجراي تحريمها معاف شود. اين كشور كه در حال حاضر ۰۰۲۱ مگاوات برق از ايران خريداري ميكند تالش فراوان كرد تا روابط تجــاري خود را با ايران حفظ كند. در نهايت آمريكا مجبور شــد عراق را در فهرست كشورهايي قرار دهد كه از تعهد به تحريمهاي ضدايراني معاف شدهاند.

جزئيات معافيت عراق مشــخص نيست اما سفارت آمريكا در بغداد اعالم كرد كه واشنگتن معافيتي 5۴ روزه به عراق داده است تا بتواند به واردات گاز طبيعي و برق از ايران ادامه دهد.

به گــزارش خبرگــزاري آناتولي، يك مقام ســفارت آمريكا در ويدئويــي كه روي صفحه فيسبوك اين سفارت قرار گرفت، اظهار داشت: آمريكا يك دوره معافيت موقت 5۴ روزه به عراق داده است تا بتواند به خريد گاز طبيعي و برق از ايران ادامه دهد.

وي ادعــا كرد كه ايــن معافيت «به عراق فرصت ميدهد تا به سمت استقالل در حوزه انرژي حركت كند.» اين مقام در ادعاي ديگري اظهار داشــت: «تحريمهاي اقتصادي جديد مــردم ايران را هدف قــرار نميدهد.» گفته ميشــود اين معافيتها با اين شرط به عراق داده شده اســت كه در ازاي واردات از ايران، دالر آمريكا پرداخت نكند.

بعــد از اين اتفاقات آخرين گزارشها بر اين اساس بود كه مشتريان بزرگ نفت ايران پس از دريافت معافيت از تحريمهاي نفتي آمريكا عليه تهران، براي خريد نفت از ايران آماده ميشوند. انتظار ميرود صادرات نفت ايران افزايش يافته و با صدور معافيت واشنگتن به شماري از كشورها، خريداران بزرگ نفت ايران، خريدشان را از ماه آينده افزايش دهند. به عبارت ديگر با اين اتفاق ميــزان صادرات ايران پــس از ماه نوامبر باالتر خواهد رفت. آمار بازرگاني نشان ميدهد اين گروه متشكل از هشت خريدار، حداكثر سه چهارم از صادرات نفت دريابرد ايران را خريداري ميكنند. در همين حال پس از اينكه اوپك و متحدانش ماهها درباره توانايي خود براي افزايش توليد نفت صحبت كردند اكنون به نظر ميرسد الزم است

روند توليد باالتر را معكوس كرده و به محدوديت عرضه بازگردند.

در همين حال يــك نماينده اوپك هفته گذشته به «اس اند پي گلوبال پالتس» گفت: عربستان ســعودي و روسيه كه هر دو توليد نفتشــان را در ماههاي اخير افزايش دادند، مقصر افت اخير قيمت نفت هســتند و بايد توليدشان را فورا حداقل يك ميليون بشكه در روز كاهش دهند.

اين مقام اوپك كــه مايل نبود نامش فاش شود، به پالتس گفت: اين دو كشور كه بزرگترين توليدكنندگان ائتالف اوپك و غيراوپك هستند، بايد كاهش 5۱ دالري هر بشكه نفت را كه باعث شدهاند براي اوپك جبران كنند.

قيمتمعامالتآتينفتبرنتبرايتحويلدر ژانويه روز جمعه ۷۴ سنت يا ۷/۰ درصد كاهش يافت و در ۸۱/۰۷ دالر در هر بشــكه بسته شد و وستتگزاس اينترمدييت آمريكا براي تحويل در دسامبر با ۸۴ سنت يا ۸/۰ درصد كاهش، در ۹۱/۰6 دالر در هر بشكه بسته شد.

اين اظهارات منعكسكننده تنش در داخل ائتالف اوپك و غيراوپك در آستانه ديدار كميته نظارت بر توافق كاهش توليد به رياست عربستان و روسيه براي ارزيابي شرايط بازار و تصميمگيري درباره اقدامات بعدي است.

توليدكنندگان اوپك و غيراوپك تحت فشار آمريكا، در نشســت ۳۲ ژوئن وين توافق كردند توليدشان را يك ميليون بشكه در روز افزايش دهند و نرخ پايبندي به كاهش توليد را به ۰۰۱ درصد بازگردانند. هدف از اين اقدام جبران افت توليد ايران و ونزوئال و جلوگيري از افزايش بيرويه قيمت نفت بود اما برخي از نمايندگان اوپك اذعان كردهاند كه اين اقدامات بيش از حد بوده است.

كميته نظارتي مشــترك وزيــران اوپك و غيراوپككهامروزدرابوظبيديدارميكندممكن اســت توصيه كند افزايش توليدي كه از ژوئن اجرايي شده است معكوس شود زيرا بسياري از تحليلگران بازار ضعيفي را در اوايل سال ميالدي آيندهپيشبينيميكنند.

نشست رسمي بعدي اوپك كه طي آن ممكن است سياست توليد جديدي تصميمگيري شود، ششم دسامبر در وين برگزار خواهد شد.

يك نماينده اوپك در اين باره گفت: ما بازار را ازعرضهاشباعنخواهيمكرد.مايكتوافقداشتيم و ميتوانيم توليد را همان طور كه از ژانويه سال ۷۱۰۲ انجام داديم تنظيم كنيم.

يكنمايندهديگراظهاركرد:مامطمئنانهتنها درباره سه ماهه اول سال ۹۱۰۲ بلكه درباره كل سال و آنچه ميتوانيم در دسامبر براي جلوگيري از برهم خوردن تعادل بازار انجام دهيم، گفتوگو خواهيم كرد.

به گفته تحليلگران «مدلي گلوبال ادوايزرز»، با توجه به اينكه بسياري از اعضاي اوپك پس از نشست ژوئن، توليدشان را افزايش دادند متقاعد كردنهمهآنهابهكنترلتوليدممكناستبهاين راحتينباشد.عربستانوروسيهممكناستالزم باشد به عنوان يك الگو عمل كنند همان طور كه در زمان آغاز اجراي توافق كاهش توليد در ژانويه سال ۷۱۰۲ چنين كاري كردند.

عالوه بر عربستان و روسيه كه رياست كميته نظارتي مشــترك وزيران اوپك و غيراوپك را برعهده دارند، كويت، ونزوئال، الجزاير و عمان نيز در اين كميته حضور دارند.

ايران اعالم كرده فرارفتن از سهميه توليد كه عربستان و متحدانش انجام دادهاند غيرقانوني خواهد بود. بيژن زنگنه، وزير نفت ايران از كميته نظارتي مشــترك وزيران اوپــك و غيراوپك و همچنينكميتهفنيمشتركخواستهاستاين افزايش توليد را متوقف كنند زيرا سهم بازار ايران را نقض كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.