سرانه مصرف آب شرب تهران ۰۸ ليتر باالتر از ميانگينكشوري

Jahan e-Sanat - - NEWS -

به گفته معاون مديركل دفتر برنامهريزي كالن آب و آبفاي وزارت نيرو سرانه مصرف آب در ايران ۰۲۲ ليتر در شبانهروز است كه اين رقم در برخي از مناطق كالنشهرهاي كشور مانند تهران به بيش از ۰۰۳ ليتر در شبانهروز ميرسد.

به گزارش راديو اقتصاد، هدايت فهمي با بيان اينكه هماكنون ميزان هدررفت آب در شبكههاي توزيع آب شهري كشور ۲5/5 درصد است، گفت: كاهش نرخ هدررفت آب در شبكههاي توزيع آب شهري از جمله وظايف دولت و مديريت آب كشور است.

وي ادامه داد: عمري از شبكههاي آبرساني كشور گذشته و بسياري از اين شبكهها فرسوده و دچار نشتي هستند.

معاون مديركل دفتر برنامهريزي كالن آب و آبفاي وزارت نيرو گفت: نشتيابي و اصالح سيستمهاي توزيع آب شهري هم از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و هم از نظر تاثيرات زيستمحيطي بسيار مهم است و طي سالهاي اخير كاهش تلفات آب به عنوان يكي از راهبرديترين و اقتصاديترين راههاي مقابله با كمآبي در كشور مطرح شده است.

فهمي بيان داشت: هزينههاي سنگين ساخت و نگهداري سازههاي كنترل و نگهداري آبهاي سطحي مانند سدها، تاسيسات الزم براي استحصال آب از منابع زير زميني مثل پمپها و خطوط انتقال آبهاي تصفيه و سالمسازي آب و غيره از داليل بسيار مهم اين راهبرد است.

وي گفت: استفاده بهينه و كامل از منابع موجود با توجه به افزايش رو به رشد جمعيت، كاهش نسبي مقدار نزوالت جوي و از همه مهمتر كمبود منابع آبي قابل استحصال موجود در كشور يك ضرورت اجتنابناپذير است.

معاون مديــر كل دفتر برنامهريزي كالن آب و آبفــاي وزارت نيرو افزود: جلوگيري از تلفات آب خود ميتواند يك راهكار مناسب براي نگهداشت آب در كشور باشد.

وي ادامه داد: سرانه مصرف آب در شهرهاي ايران هماكنون ۰۲۲ ليتر در شــبانهروز به ازاي هر نفر است كه اين رقم در برخي از مناطق كالنشهرهاي كشور مانند تهران به بيش از ۰۰۳ ليتر در شبانهروز ميرسد.

فهمي يادآور شد: مصرف بهينه و معقول از آب شهري مستلزم فرهنگسازي، به كارگيري از تجهيزات كاهنده مصرف آب، استفاده از لوازم خانگي با ميزان مصرف اســتاندارد، روش بازچرخاني آب خاكســتري و بسياري موارد ديگر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.