احداث‌۰۰۵۲‌مسکن‌روستایی ‌در‌مناطق‌زلزل ‌هزده‌کرمانشاه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییسکمیتهامدادامامخمینیبابیاناینکهدرزلزلهبممسکن0021 نفرتحت پوشش آسیب دید و این تعداد ظرف مدت دو سال بازسازی شده است، گفت: این در حالی است که تنها ظرف مدت یک سال0052 مسکن مددجویان این کمیته در زلزله کرمانشاه افتتاح شده است. سید پرویز فتاح در آیین افتتاح دو هزار واحد مسکونی احداثی در مناطق زلزلهزده کرمانشاه در روستای گورسفید، با بیان اینکه همه مردم ایران به کمک کرمانشاه آمدند، عنوان کرد: بعد از افتتاح 500 واحد مسکونی در اواخر خرداد ماه تاکنون مجموعا 2500 واحد مسکونی احداث شده است. در واقع با کمک مردم به طور متوسط21 میلیون تومان از محل کمکهای مردمی به ازای هر واحد مسکونی هزینه شده است. فتاح با تاکید بر اینکه این تعداد واحدمسکونیباتجهیزاتکاملدراختیارمددجویانقرارگرفتهاست،گفت:تاکنون دو هزار کامیون از ایران کمکهای کمیته امداد را به ارزش 0۸ میلیارد تومان بین همه مردم زلزلهزده توزیع کرده است. از سوی دیگر، تا پایان امسال 2700 واحد تکمیلشدهدراختیارمددجویانقرارخواهدگرفت.همچنینبازسازی0054 واحد مسکونی مددجویان تحت پوشش نیز به صورت001 درصدی به اتمام رسیده است. فتاح با بیان اینکه این مسکنهای بازسازی شده به طور متوسط07 متر مساحت دارند، در این باره، توضیح داد: هزینه احداث هر مسکن به طور متوسط05 میلیون تومان تمام شده است که با این سطح از تورم و قیمت مصالح ساختمانی، قیمت پایین و درخور توجهی است. این خانهها از نظر عمرانی نقشههای مناسبی دارند و با نظارت و ضد زلزله ساخته شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.