کمبود‌مراکز‌بهداشتی‌و‌درمانی‌در‌منطقه‌۴۱‌تهران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا- شهردار سابق منطقه41 با اشاره به بافت فرسوده این منطقه و مشکالت درمانی بهداشتی آن گفت: در دوره مدیریتم بدون دریافت عوارض از مردم، بالغ بر 52 میلیارد تومان پروانه ساخت و ساز در بافت فرسوده صادر کردم.

فرهود حمیدیفراهانی، با بیان اینکه وجود بافت فرسوده در مناطق تاثیر زیادی در نحوه ارائه خدمات به مردم دارد، گفت: منطقه 14 که در جنوب شرق تهران واقع شده، به علت اینکه از نظر فرسودگی رتبه پنجم را به خود اختصاص داده و از 21 محله آن 15 محله فرســوده است، به گونهای است که ارائه خدمات در بخشهای مختلف آن با مشکل مواجه است. او ادامه داد: در منزلی که فرسوده است و از عمر آن گذشته، هر لحظه احتمال حادثه وجود دارد. اکنون در تهران همه زیرساختها فراهم است، اما ما مدام به خارج تهران میرویم و شهرک ایجاد میکنیم. فقط شهرداری است که در بافتهای فرسوده در حال فعالیت است و باید سایر دستگاهها نیز مشارکت داشته باشند. وی با بیان اینکه مهمترین موضوع یک منطقه حملونقل آسان است، اظهار کرد: منطقه41 نسبت به مناطق دیگر استانداردهای الزم را دارد. منطقه 14 قبال خط 4 مترو را داشت و اکنون خط 6 و 7 نیز به آن اضافه شده است. این منطقه در آینده نزدیک به ۳1 ایستگاه مترو خواهد داشت. فراهانی تاکید کرد: شرایط منطقه 14 اکنون به گونهای شده است که در عرصه اقتصادی درخواستهای زیادی به این منطقه داده میشود. دانشگاه آزاد تهران - جنوب درخواســت داده تا پردیس خود را به طور کامل در منطقه 41مستقر کند. همچنین درخواست احداث بیمارستان را در این منطقه داریم. وی ضمن اشاره به عملکرد نسبتا خوب شهرداری منطقه41در افزایش سرانههای خدماتی اظهار کرد: جمعیت این منطقه باالتر از005 هزار نفر است و حداقل باید 500 هزار چشمه سرویس بهداشتی داشته باشد. این آمار در زمانی که بنده سر کار آمدم به 00۳ هزار چشمه رسید. شهردار سابق منطقه 14 با بیان اینکه سرانه بهداشتیاینمنطقهمقداریپاییناستوبایددراینحوزهبیشترکارکنیم،عنوان کرد:یکیازمصادیقاینامرکمبودبیمارستان،کلینیکومراکزبهداشتیودرمانی دراینمنطقهاست.ماپیگیرهستیمتادراینراستافعالیتهاییانجامدهیم.ضمنا تعدادی درخواست به شهرداری داده شده، اما مشکل زمین وجود دارد؛ چرا که احداث بیمارستان مستلزم وجود زمین بزرگ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.