بروز‌افسردگی‌شدید‌در‌پاییز‌و‌زمستان‌در‌نوجوانان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

یک روانشناس تخصصی کودک و نوجوان ضمن بیان اینکه هنوز علت دقیق افسردگی در فصول سرد از نگاه روانپزشکان مشخص نشده است گفت: به نظر میرسد تاثیر عرض جغرافیایی بر اختالالت خلقی به واسطه تغییرات دسترسی به نور خورشید به طور چشمگیری در بروز این امر موثر باشد.

به گزارش ایسنا، گوهر یسنا انزانی رییس کلینیک تنفس دوباره با بیان اینکه عالئم افسردگی از اواسط فصل پاییز تا اواسط زمستان در افراد بروز مییابد، عنوان کرد: افسردگیهای فصلی در بهمن و دیماه شیوع بیشتری دارد و معموال با شروع پاییز و زمستان کارکرد برخی از هورمونها دچار مشکل میشود، اما هنوز علت دقیق افسردگی از نگاه روانپزشکان مشخص نشده است. با این وجود آنها معتقدند که تاثیر عرض جغرافیایی بر اختالالت خلقی به واسطه تغییرات دسترسی به نور خورشید ایجاد میشود. فرضیههای دیگر در این مساله نیز نشان میدهند کاهش نور خورشید ساعت بیولوژیکی بدن که نوع خواب و خلق انسانها را تنظیم میکند در زمستان کمتر میشود. همچنین بر اساس یکی از تئوریها، مواد شیمیایی مغز که اطالعات را بین اعصاب منتقل میکند دستخوش تغییرات شده و قرار گرفتن در معرض نور خورشید میتواند عدم تعادل را اصالح کند. او معتقد است: افسردگی نوعی «سرماخوردگی روانی» است که همه افراد در طول زندگی خود به نوعی با آن مواجه میشــوند. این در حالی است که اگر عالئم آن به صورت وخیم در نوجوانان مشاهده شود، والدین باید به سرعت برای رفع آن اقدام کنند. انزانی با بیان اینکه افسردگی فصلی در نوجوانان با رشد چشمگیری همراه است تاکید کرد: توجه به اهمیت دوران نوجوانی، عدم شناخت صحیح والدین از مراحل رشدی نوجوانان و اختالالت افسردگی در آنها از موضوعاتی است که نوجوانان با آن درگیر هستند. این در حالی است که در چنین روزهایی شاهد خودکشیهای ناموفق بین آنها هستیم. او با بیان اینکه نوجوانی با تغییرات جسمی، عاطفی و اجتماعی همراه است، بیان کرد: اضطراب و نگرانی در برخورد با عوامل استرسزا، فشار والدین، مهارت اجتماعی پایین در والدین، عدم اطالعات والدین و نوجوانان از مراحل رشد دوران نوجوانی، خشمهای شدید از والدین، احساس مفید نبودن، حس بیارزشی و دوست داشتنی نبودن زمینه را برای بروز افسردگیهای شدید در نوجوانان فراهم میکند. این روانشناس تخصصی کودک و نوجوان در ادامه با اشاره به عالئم افسردگی گفت: انسانها در زمان افسردگی لذت و عالئق خود را از دست میدهند. به طوری که در بخش عمده روز احساس غمگینی، پوچی، خستگی، ناامیدی و تمایل به تنهایی دارند. وزن آنها افزایش یا کاهش چشمگیری داشته، بیقراری، کندی روانی- حرکتی، خوابآلودگی مفرط یا بیخوابی در آنها به شدتمشاهدهمیشود،تواناییتفکروتمرکزبهشدتکاهشیافتهواندیشهپردازی دربارهمرگوخودکشیحتیبدوننقشههایخاصواقدامبهخودکشیوخودزنی اتفاق میافتد که این نشانهها موجب آشفتگی چشمگیری در کارکرد اجتماعی، شغلی، تحصیلی و سایر زمینهها خواهد شد. انزانی خاطرنشان کرد: افسردگی در نوجوانان دارای ســه بعد اصلی زیستی، روانی و اجتماعی است. او معتقد است: نوجوانانی که استرسهای زیادی تجربه میکنند، امکان بروز رفتارهای خودزنی در آنها بیشتر است. با این وجود برخی از والدین بر این باورند که اقدام یا صحبت در مورد خودکشی در میان نوجوانان برای جلب توجه است حال آنکه نمیتوان گفت افرادی که برای جلب توجه درباره این موضوع صحبت میکنند، امکان دارد واقعا این کار را انجام دهند، اما الزم به ذکر است که باید کوچکترین مورد درباره این موضوع را جدی گرفته و برای جلوگیری از هر اتفاقی به روانشناس یا متخصص مربوطه مراجعه کرد. به گفته انزانی طبق پژوهشها، نوجوانانی که در خانواده مورد توجه و حمایت باشند، سبک فرزندپروری خانوادهها باید به گونهای باشد که فرد احساس ارزشمندی داشته باشد، والدین مهارتهای زندگی را به خوبی آموزش دیده و بتوانند آن را به فرزند خود انتقال دهند، میتوانند با برنامهریزی صحیح میل به خودکشی را در فرزندانشان کنترل کنند و کاهش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.