داروهای‌اساسی‌دیابت‌در‌کشور‌موجود‌است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدیــرکل دفتر مدیریت بیماریهــای غیرواگیر وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات انجام شده در جهت کنترل، درمان و بازتوانی بیماری دیابت در کشــور، گفت: داروهای اساسی دیابت به اندازه کافی موجود است و واحدهای درمانی دارای پزشکان متخصص دیابت نیز به تعداد کافی در همه سطوح کشور فراهم است.

افشین اســتوار در نشستی خبری در آستانه هفته ملی دیابت، گفت: هفته ملی دیابت هر ســاله در 14 نوامبر (۳2 آبانماه) برگزار میشــود. هدف اصلی از برگزاری این هفته، افزایش آگاهی عمومی نسبت به دیابت است؛ چراکه دیابت جزو چهار بیماری اصلی غیرواگیر است که بیشترین ناتوانی و مرگومیر را ایجاد میکند. او عنوان کرد: بر اساس آخرین مطالعات، حدود 11 درصد جمعیت بزرگساالن (باالی 25 ســال) به دیابت مبتال هستند. همچنین حدود ۸1 درصد این جمعیت مستعد ابتال به دیابت هستند. بنابراین حدود 0۳ درصد جمعیت بزرگساالن در خطر جدی ابتال به دیابت هستند. استوار درباره هزینههای ناشی از بیماری دیابت گفت: هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دیابت حدود چهار میلیارد دالر در ســال اســت. منظور از هزینه مستقیم، هزینههای درمانی است و هزینههای غیرمستقیم شامل هزینههای ناشی از درمان عوارض دیابت، غیبت از کار و هزینههایی است که این بیماری به بار میآورد. در همین راســتا وزارت بهداشت در همه سطوح خدمات از جمله پیشگیری، درمان و بازتوانی به این بیماری توجه جدی دارد. سطح اول، پیشگیری این بیماریاست؛پیشگیریدیابت،پیشگیریعواملخطر(چاقی، کمبود فعالیت بدنی و تغذیه ناسالم) است. از سوی دیگر در سطح بعدی مهمترین موضوع کنترل دیابت است که عوارض ناشی از آن مانند بیماریهای قلبی، عروقی، نارسایی کلیوی، عوارض چشمی و اختالالت عصبی نیز کنترل شود. با کنترل و مراقبت دیابت میتوان از عوارض ناشی از این بیماری کاست و در جهت کاهش هزینههای آن اقدام کرد.

استوار با بیان اینکه داروهای اساسی دیابت در کشور به اندازه کافی موجود است، گفت: واحدهای درمانی با پزشکان متخصص دیابت نیز به تعداد کافی در همه ســطوح کشور توزیع شدهاند.

دیابت یک و دو چه کسانی را مبتال میکند؟

استوار ادامه داد: به طور کلی دو نوع دیابت داریم. دیابت نوع یک که در کودکان اتفاق میافتد و تاکنون غیرقابل پیشبینی و پیشگیری بوده است. پنج درصد جمعیت دیابتیها مربوط به دیابت نوع یک است. دیابت نوع دو نیز در بزرگساالن اتفاق میافتد و تا حد زیادی قابل پیشگیری است. برای کنترل و پیشگیری و درمان دیابت، سه ضلع اصلی وزارت بهداشت، سازمانهای مردمنهاد و رسانه با همکاری یکدیگر میتوانند موثرتر گام بردارند و وزارت بهداشــت به تنهایی قادر به این کار نبوده و به همکاری این گروهها نیاز دارد.

۱7/5 مــرگ به ازای هر ۰۰۱هزار بیمار دیابتی در کشور

همچنین رییــس اداره غدد و متابولیک مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت ضمن اعالم آمار مرگ و میر ناشی از بیماری دیابت در دنیا و ایران، بر لزوم افزایش سطح آگاهی عموم درباره این بیماری تاکید کرد.

شــهین یاراحمدی در این نشست گفت: اگر در آسیا و خاورمیانه میزان مرگ ناشی از بیماری دیابت را اندازه بگیریم، در بحرین بیشترین مرگ ناشی از بیماری دیابت یعنی ۸9 مرگ به ازای 400 هزار دیابتی را شاهدیم. همچنین کمترین میزان مرگ مربوط به ژاپن است که چهار مرگ به ازای هر

001هزار دیابتی رخ میدهد. در واقع این اندازهگیری در ایران نشان میدهد که 17/5 مرگ به ازای هر 001هزار نفر دیابتی رخ میدهد. در همین راستا ما در برنامه ایراپن، چهار بیماری اصلی غیر واگیر را بررســی کردیم و هدفمان این است که میزان مرگ ناشی از این بیماریها را کاهش دهیم.

یکی از اهداف فعالیتهای ما آموزش و افزایش ســطح آگاهی عموم است و در همین راستا در طول سال برنامههای آموزشــی را برگزار میکنیم، اما در طول هفته ملی دیابت، آموزشها گستردهتر میشود تا با افزایش آگاهی، دیابت را در خانوادهها کنترل کنیم؛ چرا که خانواده در مدیریت، مراقبت و پیشگیری از دیابت نقش اساسی دارد و موجب میشود عالوه بر پیشگیری از دیابت و کاهش عوارض آن از هزینههای ناشی از دیابت نیز کاســته شود. در ادامه دکتر قائمی عضو برنامه کنترل کشوری دیابت گفت: در بخش درمان در سطوح دوم و ســوم خدمات، 00۳ کلینیک تخصصی دیابت راهاندازی شــده است که 240 مرکز تا پایان ســال 97 به این مراکز اضافه میشود. الزم به ذکر است با وجود تمام فعالیتهایی که انجام شده کنترل دیابت در کشور خوب نیست و امیدواریم با همکاری رسانهها و سازمانهای مردمنهاد بتوانیم در درمان و پیشگیری دیابت گام برداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.