کاهش‌آمار‌پیوند‌از‌اهداکنندگان‌زنده

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایلنا-سرپرست مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت با بیان اینکه به دنبال کنترل خرید و فروش اعضای بدن هستیم، از کاهش آمار پیوند از اهداکنندگان زنده خبر داد.

مهدی شادنوش، در خصوص تبلیغات در سطح شهر درباره خرید و فروش کلیه و کبد اظهار کرد: پیوند باید از هجمههای تبلیغاتیومسائلمختلفمصونبماند.پیوندمیتواندمسائلو مشکالت عدیدهای را از خانوادهها بکاهد و به همین دلیل باید در محیطی سالم و دقیق رخ دهد. در واقع، پیوند کبد حرف بسیار جدیدی در علم پزشکی است، به همین دلیل خرید و فروش کبد سخت و غیرممکن است، بنابراین این اتفاق بسیار نادر و محدود است. در مجموع خرید و فروش کبد در کشور ما امکانپذیر نیست.

سرپرست مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت درباره پیوند کلیه نیز خاطرنشان کرد: پیوند کلیه در کشور ما از مرز 50 هزار نفر گذشته است، یعنی این تعداد از زندگی سخت خود با پیوند نجات پیدا کردهاند.

او اضافه کرد: کسانی که به مباحثی مثل خرید و فروش اعضا دامن میزنند، بدانند که با سالمت مردم شوخی میکنند. هر فرآیند طبیعی که در دنیا اتفاق میافتد با درصدی خطا روبهروست و به همین دلیل در حوزه پیوند هم این امکان وجود دارد، اما نه به وخامتی که در خصوص آن صحبت میشود. ضمن اینکه خرید و فروش اعضا به خصوص کلیه به شدت روندی کاهشی داشته است.

شادنوش با اشاره به اینکه در گذشته باالترین پیوند کلیه ما از افراد زنده بود و آمار باالیی هم در این خصوص وجود داشت، گفت: با پررنگ کردن این مسائل کار افراد خیر در این حوزه را زیر سوال نبریم، چرا که بسیاری از اهداکنندگان زنده افرادی هستند که حتی مانع میشوند اسامی آنها فاش شود.

او با بیان اینکه درصــدی وجود دارند که با انگیزههایی متفــاوت اعضای بدن را رد و بدل میکنند، گفت: جمعیت وســیعی که ایثارگر هســتند را نباید تحتالشــعاع افراد سوءاستفادهگر قرار دهیم.

شادنوش تاکید کرد: قانونگذاران باید قوانینی وضع کنند که افراد جرات نکنند برای فروش کلیه آگهی دهند و در مجموع اقدامی در این زمینه انجام دهند. وظیفه حاکمیت این است که مکانیسمهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده تعبیه کند و در کشور نیز این اتفاق در حال رخ دادن است اما این اقدامات تبلیغاتی به گونهای شکل گرفته که با وجود آمار باالی پیوند کلیه از دهنده زنده در گذشــته، این آمار رو به کاهش رفته و آمار پیوند از مرگ مغزی را افزایش داده است. البته امروز به آمار نسبتا مناسبی بین پیوند اعضا به صورت زنده و مرگ مغزی رسیدهایم. در واقع حاکمیت و وزارت بهداشت با کمک سمنها و نهادهای مردمی به دنبال کنترل خرید و فروش اعضا و ساماندهی مناسب عمل پیوند هستند.

او در مــورد داروهای بیماران پیوندی در شــرایط فعلی اقتصــادی، اظهار کرد: در کمتر کشــوری در دنیا میتوان مشاهده کرد داروهای گرانقیمتی مانند داروهای پیوند، به طور رایگان در اختیار بیماران قرار گیرد، اما دولت این داروها

را بــه صورت رایگان در اختیار بیماران قرار میدهد. ممکن اســت داروها با توجه به نوسانات اقتصادی کم و زیاد شده باشد، اما در حالت کلی با مشــکل خاصی در حوزه داروها برای بیماران پیوندی روبهرو نیستیم و تالش داریم وضعیت بازار را به تثبیت برسانیم.

شادنوش در خصوص آمار فعلی پیوند اعضا از اهداکنندگان زنده و مرگ مغزی گفت: در حال حاضر از مرگ مغزی 60 درصد عمل پیوند انجام میشود. همچنین 40 درصد پیوند نیز از اهداکنندگان زنده و 5 درصد هم از اقوام و وابســتگان درجه یک صورت میگیرد.

او تاکید کرد: تبلیغات مسموم، افراد را در ارتباط با انجام پیوند محتاطتر کرده است. در واقع شرایط به گونهای شده که همه عوامل دست به دست یکدیگر میدهند تا دید منفی نسبت به پیوند و اهدا گسترش یابد. بر همین اساس آمار پیوند از اهداکنندگان زنده کاهش یافته است به طوری که در مالقات با بیماران شنیدهام آنهایی که این عمل را انجام دادهاند، دوست ندارند ذکر کنند پیوند کلیه انجام دادهاند و عمدهترین دلیل آن هم تبلیغاتی است که به شکل منفی انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.