درموضوع FATF نبایدازترسمرگ خودکشیکرد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدجواد ظریف گفت: در موضوع FATF نباید از ترس مرگ خودکشی کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در ارتباط با بحث FATF و تحوالت انجام شده در این زمینه در کشور و موضع وزارت امور خارجه در ارتباط با آن گفت: موضع ما در مورد FATF روشــن است جمهوری اسالمی ایران باید بتواند با بانکها تعامل داشته باشد و ما در این زمینه نباید خود را تحریم کنیم. ظریف با بیان اینکه آمریکاییها تالش میکنند با اعمال فشار و قلدری ما را منزوی کنند و در ارتباط با تعامل با بانکها مشکالتی را برای ما به وجود آورند، ادامه داد: در مشکالتی که آمریکاییها درصدد به وجود آوردن برای ما در این زمینه هستند خودمان نباید مشکلی برای خودمان ایجاد کنیم.

وی در گفتوگوی رادیویی خود با اشــاره به روند بررسی لوایح مربوط به FATF در مجلس اظهار کرد: در مورد دو اصالحیه داخلی مرتبط با FATF و همچنین دو کنوانسیون بینالمللی که در این زمینه مطرح است طی دو سه سال گذشته در کشور بحثهای زیادی صورت گرفته، این لوایح مورد بررسی قرار گرفتند. نگرانیها رفع شــده است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این موضوع را بررسی کرده و میتوانم بگویم که صدها ساعت در مورد این مسائل کار کارشناسی انجام شده است. مالحظهای وجود ندارد؛ برخی از دوستان در کشور البته با نیت خیر نکاتی را در این مورد مطرح میکنند که جایگاهی در این روند ندارد. این دیپلمات عالیرتبه کشورمان در پاسخ به سوال مجری این برنامه مبنی بر اینکه برخی از مخالفان پیوستن ایران بهFATF میگویند این نگرانی وجود دارد که نیروهای نظامی ایران از جمله بسیج و سپاه از سوی آمریکاییها به عنوان گروه تروریستی شناخته شوند و این موضوع برای ایران باعث ایجاد دردسر خواهد شد گفت: آنچه که این دوستان مطرح میکنند ربطی به سیستم FATF ندارد. کل ایران را آمریکاییها تحریم کردهاند و اتهاماتی را علیه ایران میزنند. ایران از سال 4۸۹١ از سوی آمریکاییها در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار گرفته است و صحبتی که برخی از دوستان در این زمینه مطرح میکنند مبتنی بر واقعیت نیست.

وی با بیان اینکه مهم این اســت که شــورای امنیت چه گروههایی را جزو گروههای تروریستی قرار دهد گفت: دوستانی که چنین استداللهایی را بعضا مطرح میکنند مقداری بیش از پیش میروند و آنچه که مطرح میکنند مبتنی بر واقعیت نیســت. ظریف در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه این منتقدان میگویند ممکن است برخی از کشورهای قدرتمند شورای امنیت را تحت فشار قرار دهند که سپاه و بسیج را در لیست گروههای تروریستی قرار دهند و در آن صورت ما چه کار باید انجام دهیم خاطرنشان کرد: ما یک ضربالمثلی داریم که میگوییم از ترس مرگ نباید خودکشی کرد.وی در پاسخ به این سوال که در جریان قیمت اجناس هستید؟ اظهار کرد: بله. همسرم خرید میکنند ولی از قیمتها اطالع دارم. شرایط خوبی نیست. کامال درک میکنم که مردم احساس خوبی نداشته باشند و ما نیز همچون مردم احساس خوبی از این موضوع نداریم. وزیر امور خارجه در مورد نتایج انتخابات کنگره آمریکا و تاثیری که این میتواند بر تعامل ایران و آمریکا و نوع موضعگیریهای دولت واشنگتن در مورد تهران داشــته باشد گفت: ما بر اساس مسائل داخلی آمریکا سیاست خود را تعیین نمیکنیم. من در یک مصاحبه با نشریه آمریکایی نیز به این موضوع اشاره کردم که ما بر اساس تحوالت داخلی آمریکا تصمیمگیری نمیکنیم و این گونه نبوده است که دموکراتها تمایل به ایران داشته باشند و جمهوریخواهان نداشته باشند. این یک واقعیت است که جمهوریخواهان و دموکراتها با ایران موافق نیستند و در آن تردیدی نیست.وی ادامه داد: سیاست خارجی ما و بحث برجام ربطی به مسائل داخلی آمریکا ندارد و آنچه که شما اشاره کردید فکر نمیکنم تاثیر چندانی در مورد ایران داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.