مجلس 11 ایراد اصلی الیحه CFT را رفع کرد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه‌سیاسی- حشمتاهلل فالحتپیشه، رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلــس، چندی پیــش در جمع خبرنگاران اعالم کرده بود که شورای نگهبان بیــش از ۰2 مورد ایراد به الیحه CFT وارد دانسته و عالوه بر ایرادهای مذکور در نهایت، شــورای نگهبان بنــدی را آورده که از نظر ما بــه معنای رد الیحه کنوانســیون مبارزه با تامین مالی تروریســم محسوب میشود. عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس اضافه کرده بود که در این بند گفته شــده بعضی از ایرادات قابل اصالح نیست و خالف منافع ملی بوده و طبق آن الیحه مزبور خالف شرع تشخیص داده شده است اما این اظهارات در نشست سخنگوی شورای نگهبان مطرح و نظر کدخدایی در خصوص برداشت نمایندگان از ایرادهای مربوط به الیحه CFT پرسیده شد. عباسعلی کدخدایی نیز در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه براساس اعالم رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شورای نگهبان طی بندی الیحه CFT را خالف منافع ملی اعالم کرده، نظر شورا در این مورد چیست، گفت: شورای نگهبان 22 ایــراد در مورد این الیحه گرفته است و طی یک بند در ذیل آنها هم اعالم کرده بــا توجه به ایرادات 22گانه و اینکه الحاق به این کنوانسیون با فرض غیرقابل اصالح بودن آن، خالف منافع ملی ایران است.

وی تاکید کرد: لذا اگر مجلس شــورای اسالمی بتواند ایرادات 22گانه را رفع کند، این ایراد هم رفع شده تلقی خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: ماده 6 کنوانسیون CFT هیچگونه حق شــرطی را نپذیرفته است و تنها در خصوص ارجــاع به داوری حق شــرط را قبول کرده، لذا فقهای شــورای نگهبان معتقدند زمانی که حق شــرطی را آنها قبول نکردهاند، اصل ماده حاکم است.

سخنگوی شــورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان نسبت به الیحه CFT یازده ایراد اصلی گرفته گفت: ١١ ایراد دیگر به ١١ ایراد اول گرفته شده و به این ١١ مورد استناد شده است و اگر مجلس ١١ مورد ایراد اول را رفع کند، ایرادات خود به خود رفع میشود. وی در پاســخ به این ســوال که اعالم نظر شورای نگهبان درباره الیحه الحاق به CFT گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتش درباره الیحه را در روز 3١ آبان برای ما ارسال کرد و منتظر بودیم که نظرات را کامل برای مجلس ارسال کنیم. سخنگوی شورای نگهبان گفــت: به دلیل اینکه 6 آبان مهلت ۰2 روزه شورای نگهبان برای بررسی این الیحه تمام میشد، بنابراین مجمع تشخیص در روز 3١ آبان نظراتش را برای ما ارسال کرد و ما وقتی نظرات مجمع را دریافــت کردیم، آنها را به صورت عمومی نیز اعالم کردیم.

کدخدایــی در پاســخ به ســوالی درباره اظهارنظــر یکی از فعاالن سیاســی کشــور درباره اضافه شدن هشت میلیون رای به آرا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفت: چرا ایشان ادعا نکرده است که ۰۰١ میلیون رای به آرا اضافه نشده است؟ وی ادامه داد: آیا اگر دیگران درباره ایشان ادعایی کنند و نسبت ناروایی به ایشــان بدون استنادات بدهند آیا واجد اهمیت است و یا اساسا درست است؟

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بزرگتر از این ادعاها در سال ۸۸ درباره صحت انتخابات مطرح شد اما هیچ استناداتی هم درباره آنها ارائه نشــد و زشت اســت که دوباره چنین ادعاهایی تکرار میشود.

کدخدایی در پاســخ به پرسش دیگری درباره اینکه شــورای نگهبان پس از مهلت ۰2 روزه نظــرات خــود را دربــاره الیحه الحاق به CFT ارســال کرده است، گفت: ما نظراتمان را بر اســاس فرصت قانونی به مجلس ارائه کردیم و صرفا نظر مجمع پس از این تاریخ به مجلس ارسال شد. وی اضافه کرد: در آییننامه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعالم نظر هیات نظارت مقید به زمان مشخصی نشده است ولی شورای نگهبان طی دو بــازه ۰١ روزه باید نظر خود را در مورد مصوبات بــه مجلس ارائه دهد از این رو هر زمان نظر مجمع به ما ارســال شود ما آن را به مجلس میفرستیم.

کدخدایی در جواب پرسش دیگر با موضوع ایراد شــورای نگهبان درباره الیحه الحاق به CFT به متن اساسنامه گفت: یک مورد ارجاع در مورد داوری در متن کنوانسیون مورد ابهام فقهای شورای نگهبان قرار گرفت و آنها حق شــرط را کافی ندانستند و خواستند که این موضوع کاملتر شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی کشور ما ظرفیت باالیی داشته و میتواند هر بنبستی را از پیش رو بردارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری با این محتوا که آیا شــورای نگهبان هیات نظــارت مجمع تشــخیص را موازی اقدامــات خود میداند یا نه؟ گفت: از ســال 6۸3١ مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر سیاستهای کلی نظام را بر عهده گرفته اســت و مقام معظم رهبری بر اساس اصل ۰١١ قانون اساسی وظیفه نظارتی خود را بر این سیاستها به مجمع تفویض کردند؛ مجمع تشخیص نیز این وظیفه را بر عهده یک هیات ۵١ نفره قرار داد تا بر سیاستهای کلی نظام نظارت کنند.

کدخدایــی ادامه داد: مجمع تشــخیص مصلحت نظام نظرات را مطابق وظایف نظارتی خود اعالم میکند و این هیات جانشین مجمع تشــخیص در نظارت شده اســت و پیش از این دربــاره مصوبات نظرات خــود را اعالم میکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.