قیمتها تا 400 هزار تومان رشد داشتهاند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - گزارش 2

صبا رضایی-

تا دو هفته پیش به هر بازار کامپیوتری که ســر میزدید فروشندگان با اصرار از شما میخواستند محصولموردنظرراخریداریکنیدچرا کــه بعد از 3۱ آبان به طور حتم ناچار میشــوید محصولی که نیاز دارید را بسیار گرانتر خریداری کنید. در سال 7۹ بازار کامپیوتر شاهد رشد چشمگیر قیمتها بود اما افزایش قیمت در این بازار چندان به چشم نیامد چراکه بازار موبایل به حدی با حاشــیه و شایعات همراه بود که تمام توجهات را به خود معطوف کرد و ماجرای تخلفات ارزی و قیمتگذاریهــای نجومــی جایی بــرای پرداختن به بازار کامپیوتر باقی نگذاشت. با این همه حقیقت آن است که تا اردیبهشتماه به طور متوسط 5/۲ میلیون تومان قیمت لپتاپها رشد داشــته و پس از آن نیز رشد قیمتها روند صعودی خــود را حفظ کرد. به هر روی بهترین مکان برای بررســی قیمتهای کامپیوتر و لپتاپ پس از 3۱ آبان بازار کامپیوتر رضا (ع) است. گزارش میدانی «جهان صنعت» از این بازار را در ادامه میخوانید:

بــازار کامپیوتر رضــا (ع) یکی از بازارهایی اســت که مکانیابی بسیار مناسبی داشته است. این بازار نزدیک تئاتر شهر واقع شده، پاتوقی برای قشر جوان و دانشجو یا تحصیلکرده؛ همان قشری که از مصرفکنندگان لپتاپ و کامپیوتر بــوده و حاضرند برای این محصوالت هزینه کننــد. اگرچه در داخل این بازار هیچ رستوران و حتی دکه خواروبارفروشی مشاهده نمیشود اما رستوران محسن در همان نزدیکیها واقع شده و اگر عالقهمند به فستفود باشید تا دلتان بخواهد رستورانهای فستفود در همان نزدیکیها قرار دارد. در نزدیکی بازار کامپیوتر رضا (ع) چند بازار کامپیوتر دیگر نیز واقع شدهاند اما هیچ یک محبوبیت این بازار را ندارند. بازار کامپیوتر رضا (ع) طی این سالها موفق شده اعتماد مردم را جلب کند و اگر به آن سر بزنید حتما دلیل این امر را متوجه خواهید شد. این بازار زرق و برق بازار کامپیوتر پایتخت را ندارد. از سوی دیگر در مرکز شهر واقع شده و مانند بازار موبایل عالءالدین دسترسی به آن مشکل نیست. با این همه ویژگی متمایزکننده بــازار کامپیوتر رضا (ع) فروشندگان آن اســت. فروشندگانی که بسیار خونسرد و آرام هم مشتری را درک میکنند و هم تالش میکنند محصــول مورد نظــر وی را با قیمت مناســب انتخاب کرده و در اختیارش بگذارند. تحریمها هر ایرادی که داشته یک حسن بزرگ دارد و آن هم تغییرات رفتاری فروشندگان است؛ فروشندگان دریافتهاند که باید چهرهای خونسرد به خود بگیرند و اگر مشــتری از افزایش قیمت برآشفته شد بتوانند فضا را آرام کنند.بااینهمهفروشندگاننمیتوانند وانمود کنند منصف هستند، مشتریان به ویژه از نــوع ایرانی همواره متوجه میشــوند با فروشنده منصفی مواجه هستند یا خیر و در بازار کامپیوتر رضا (ع) با مغازهدارها و فروشندگانی منصف روبهرو میشوید.

کاتالوگهایبیقیمت

بیشتر مغازههای بازار کامپیوتر رضا (ع) فروشــندگان لپتاپهای ، asus ‪Lenovo، acer‬ و hp هستند. بهترین سایز لپتاپ برای استفاده خانگی 5۱ اینچ است، با این سایز شما هم میتوانید کارهــای روزمره خود را انجام دهید و هم فیلم و سریال تماشا کنید. هر قدر هم فروشندگان از لپتاپ 3 هستهای تعریف کردند فریب نخورید، حداقل لپتاپ باید 5 هستهای باشد. زمانی که به عنوان یک مشتری قیمت لپتاپ5۱ اینچی 5 هستهای asus را پرسیدم، مغازهدار بازار کامپیوتر رضا (ع) پاسخ داد: بســتگی دارد لپتاپ را برای چه استفادهای میخواهید. اگر برای کارهای روزمره قصد خرید لپتاپ دارید، قیمت لپتاپها از3 میلیون و۰۰7 هزار تومان شروع میشود به باال.

پیش از این در بازار کامپیوتر پایتخت کاتالوگ لپتاپهای asus به همراه قیمتها موجود بود امــا در این بازار کاتالوگها هیچ قیمتی نداشتند.

تبلتهای کیبورددار کمیاب شدهاند

مغازهدار دیگری درباره تبلتهای دارای کیبورد گفت: اگر مدل مقاوم و مرغوب میخواهید دیگر موجود نیست. بهتر است به جای آن لپتاپ کوچک asus بخرید. قیمت آن هم 3 میلیون و ۰۰۲ هزار تومان است. فروشنده یک لپتاپ کوچک صورتــی را روبهرویم قرار داد، به نظر بیشتر برای شاگردهای دبستانی مناســب میآمد البته نه از نظر قیمت.

مشاوران خرید لپتاپ

در مغازه سوم مشاوره برای خرید لپتاپ ارائه میدادند و انواع لپتاپ و کیس کامپیوتر را به مشتریان معرفی میکردند. مشــاور درباره تبلتهای کیبورددار گفــت: اکنون تنها مدل موجود در بازار تبلتهای مایکروسافت اســت که قیمت آن بسیار بیشتر از ۲۱ میلیون تومان شــده اســت. به صرفهتریــن کار آن اســت که یک لپتاپ مناســب 5۱ اینچی بخرید و تبلت کیبورددار را فراموش کنید. به گفته او مدل مناسب لپتاپ 5۱ اینچــی و 5 هســتهای لنووو حدود 7 میلیــون تومان بود. بــه گفته او لپتاپهای ایسوس از لنووو گرانتر هستند اما هیچ تفاوتی از نظر قیمت ندارند و دلیل تفاوت قیمت آنها تنها قدیمیتر بودن و برند بودن ایسوس است.

او درباره تغییرات قیمت لپتاپها از 3۱ آبان به بعد گفت: قیمت لپتاپها تنها ۰۰۲ هزار تومان افزایش داشته و برای محصولی مانند لپتاپ آنقدرها زیاد نیست. همانطور که اشاره کردم فروشندگان این بازار به خوبی با سیاست خونسردی و موجه نشان دادن قیمتها آشنایی داشتند، به طوری که میتوان از آنهــا برای تدریس فروش موفق نیز دعوت به کار کرد.

یکی از مغازهها نیز سیســتمهای کامپیوتر اداری به فروش میرســاند که بایــد به او میگفتیــد چه کارت گرافیکی، کدام مــدل مادربورد و چه نوع قطعهای نیاز دارید. البته مشتریان ســالیان طوالنی است که با این مدل سرهمبندی کامپیوتر فاصله گرفتهاند و حتی برای بازیهای کامپیوتری نیز به لپتاپها روی آوردهاند.

لپتاپهای دست دوم

در آخــر بازار کامپیوتــر رضا (ع) مغازهای بود که لپتاپهای دســت دوم میفروخــت. لپتاپهای چهار میلیون تومانی به قیمت 5/۲ میلیون تومان به فروش میرســیدند. به نظر میرسد لپتاپ چهار میلیون تومانی به صرفهتر باشد.

هارداکسترنال گران

اگــر همچنــان در فکــر خرید هارداکســترنال با قیمــت ۰۰۲ هزار تومان هستید، خوابش را ببینید. هارد اکســترنال با یک ترابایت ظرفیت از ۰56 هزار تومان شــروع میشود و تا ۰58 هزار تومان نیز میرســد. البته هارد اکسترنال ۰58 هزار تومان آداتا ضد ضربه بوده و میتوانید پس از خرید دق دلیهای خود را از گرانی قیمت بر سر آن خالی کنید.

محصوالت ارزانقیمت

یکی از مغازههای بــازار کامپیوتر رضا(ع)هدستوهندزفریهایبلوتوثی به فروش میرســاند. البته قیمت آنها بسیار ارزانتر از فروشگاههای اینترنتی بوده و بسیار مناسب و به صرفه بودند. این هندزفریها که کار MP3 انجام میدهند از ۰۰۱ هــزار تومان بودند تــا ۰۰۲ هزار تومان و بیشــتر. به هر روی جای شکرش باقی است که یک محصول همچنان با قیمت مناسب به فروش میرسد.

تخفیفاتپاییزی

برخی از مغازههای فروش لپتاپ جشــنواره فروش پاییــزی زده بود و محصوالت را تا ۰۰4 هزار تومان ارزانتر از دیگر مغازهها به فروش میرسانند. به گفته یکی از فروشندگان این بازار، قیمتها پس از 3۱ آبان، تا ۰۰4 هزار تومان افزایش داشته است.

در طبقه اول، دوم و باالتر مغازهها خدمات تعمیر لپتاپ و کامپیوتر ارائه میدهند. یکی از این مغازهها خدمات ارزان حمل و نقــل کاال از در منزل مشــتری را نیز بر عهده میگیرد و نیازی نیســت که لپتاپ را با خود تا بازار کامپیوتر امام رضا (ع) حمل کنید. مشکل بســیاری از دارندگان لپتاپ برای تعمیر، حمل آن اســت و این خدمات بســیار مناسبی برای مشتریان اســت. برخی از برندهای ایرانی تولیدکننــده قطعات جانبی کامپیوتــری نیز در طبقــات باالتر حضور داشتند.

قیمت لپتاپهــای لنووو از چهار میلیون تومان شــروع میشود و رنج قیمتی آن تا هشــت میلیون و ۰۰5 هزار تومان است. البته در بازار کامپیوتر رضا (ع) به هیچوجه احساس نمیکنید که این قیمتها رشد داشته یا گرانتر شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.