رواج مدیریت و استخدام فامیلی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - سالمت

ریحانه جوالیی- استخدام اعضای خانواده، دوســتان یا آشنایان در ســازمانهای دولتی موضوع جدید و تازهای نیست. در هر سازمانی که وارد میشوید بیتردید کسانی هستند که بدون تخصص در ردیفهای باال استخدام شدهاند و در جایگاه واقعی خود قرار نگرفتهاند. یکی از این سازمانهایی که این روزها با این مشکل مواجه شده و صدای اعتراض کارمندان آن بلند شده «سازمان محیطزیست» است. بر اساس گزارشی که مدتی قبل خبرگزاری

های گذشته دســتکم هفت تن از فرزندان و اقوام نزدیک مدیرکل حفاظت محیطزیست استان تهران و همچنین بستگان معاونان او و برخی مدیران سابق این اداره کل به صورت قراردادی مشغول به کار شدهاند و اقوام یکی دیگر از معاونان این اداره نیز در مرحله گزینش قرار دارند.

ادارهکلحفاظتمحیطزیستاستانتهران و اداره کل محیط زیست استان تهران نسبت به اینگزارشهیچواکنشوتکذیبینداشتند.این سکوت به معنایی، تایید گزارش تسنیم بود.

اردیبهشــت بــود که ســازمان حفاظت محیطزیست با انتشار دفترچه پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر که در آن مدارک تحصیلی نامربوط، شرط احراز مشاغل عنوان شده بود، موجی از اعتراضات را برانگیخت و با بیتفاوتی نسبت به اعتراضات، کار را به جایی رســاند که معترضان، آزمون استخدامی را به مسابقهاینمایشیبابرندگانازپیشتعیینشده تلقیکنند.

چند ماهی نگذشــت که اخباری مبنی بر جذب نیروهای تازهکار و بدون رابطه استخدامی دولتی در بدنه سازمان حفاظت محیطزیست منتشر شد و حاال اسنادی که از این استخدامها به بیرون درز کرده حکایت از موج اســتخدام اقوام نزدیک مسووالن ارشد اداره کل حفاظت محیطزیست اســتان تهران در این اداره کل دارد.

در این اداره کل، همچنین برای استفاده از سهمیه ایثارگران، بدون آنکه فراخوان عمومی داده شده و عدالت اجتماعی و استخدامی رعایت شــده باشد نسبت به جذب این سهمیهداران اقدام شده است.

الزم به یادآوری اســت ســازمان حفاظت محیطزیســت اواخر اردیبهشت سال جاری اعالم کرد برای تامین نیروی انســانی خود بر اســاس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دســتورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری

های اجرایی 200 نفر از افراد واجد شرایطی را که در سایت سازمان سنجش اعالم شده است از طریق آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی و مصاحبه تخصصی و طی مراحل گزینش به صورت پیمانی اســتخدام میکند؛ خبری که با در نظر گرفتن وضعیت نابسامان امروز محیطزیست و البته قرار داشتن فارغالتحصیالن رشته محیطزیست در صدر فهرست دانشآموختگان بیکار کشور، بهنظر خوشــحال کننده رســید اما انتشار دفترچه پنجمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر با به نمایش گذاشتن روی ناخوش این فراخوان استخدامی، اعتراضات گستردهای را به همراه آورد. به گفته معترضان، مدارک تحصیلی که شرط احراز مشاغل مورد نیاز سازمان حفاظت محیطزیســت اعالم شــده، مرتبط با شغل مورد نظر نبوده و حق فارغالتحصیالن رشته محیطزیست در این میان پایمال شده است. تخصص و گزینش مهم نیست برای کسب اطالعات بیشتر و دقیقتر سراغ یکی از کارشناســان محیطزیست رفتم تا از صحت و ســقم این مطالب اطمینان حاصل کنم. این کارمند قدیمی و باســابقه سازمان محیطزیست با شــرط فاش نشدن نامش به «جهان صنعت» گفت: بیشترین مشکالت در رابطه با استخدامهای اشتباه در این سازمان به معاون مدیر کل سازمان برمیگردد. او در سال 92 تعدادی محیطبان استخدام میکند با این شــرط که تا 10 سال کسی حق تغییر ردیف ندارد و باید در همان رتبه باقی بماند در حالی که افرادی که به واسطه آشنایی با او وارد سازمان شده بودند چندین بار تغییر موقعیت دادند که البته بعد از چند سال تازه بازرسی به پرونده آنها وارد شده و در حال بررسی است.

او همچنین به این نکته اشاره میکند که سازمان محیطزیست در چند مقطع اقدام به استخدام نیرو کرده است اما در نهایت شروط و اتفاقاتی که برای اســتخدام رخ داد تفاوت پیدا کرد. بیشــتر مدیران به دلیل حضور در جنگ در قالب ایثارگر یا نخبه در اولین فرصت وارد سازمان شدند؛ امسال هم چندین نفر از ایثارگران بدون گزینش و تخصص استخدام سازمان محیطزیســت شدند. در اردیبهشت امســال هم قرار بر اســتخدام نیرو برای این سازمان بود که افراد عادی برای گرفتن شغل مدارک الزم را ارسال کردند و در آخرین لحظه رشته تخصصی را از شرایط استخدام برداشتند و جا را برای تخلف و اعمال سلیقه شخصی بازتر کردنــد. یکی از دالیل مهمی که این اتفاق در تهران رخ داده وجود افراد اشتباهی در پستهای کلیدی و مدیریتی است. در استان تهران 12 نفر وجود دارند که این افراد به هیچ وجه حذف نمیشوند و تنها پستهای مدیریتی متفاوتی دریافت میکننــد. برای مثال محیطبانی که به سرعت معاون یکی از شهرستانهای تهران شــد. این فرد بدون داشتن تخصص به دلیل آشنایی با یکی از چهرههای سیاسی به استخدام سازمان درآمد.

مدیــران ناکارآمد از صندلیها جدا نمیشوند

این منبع آگاه در ادامه صحبتهایش به این موضوع اشاره کرد که این ناکارآمدی مدیران در موارد مختلف خود را نشان داده است. هوای آلوده تهران یکی از این موارد اســت. آلودگی هوا در تهران بستگی به هوای تهران دارد. در روزهایی که بارندگی وجود دارد و هوا تمیز است روی این موضوع مانور زیادی داده میشــود و روزهایی که هوا آلوده است عامل اصلی را تردد خودروها میدانند و طرحهایی از جمله زوج و فرد را اجرا میکنند. در صورتی که طرح زوج و فرد عملی خالف حقوق شهروندان است چرا که شهروندی که پولش را برای خرید خودرو صرف کرده اســت باید حق استفاده از آن را داشــته باشد و حل کردن معضل آلودگی هوا وظیفه محیطزیست است و باید کسی سر کار قرار گیرد که الاقل تخصص داشته باشد و بتواند از پس کارها برآید.

بوی بد فرودگاه امام خمینی هم از همین دست مشکالت است. کارمندان محیطزیست از سال 90 در رابطه با این مشکل هشدار داده بودند. در حال حاضر هم برای رفع این مشکل تصمیماتیگرفتهشدهوبودجهاختصاصیافته اما خبری از کار و نتیجه نیست. تمام ضعفهای سازمان محیطزیســت به خاطر جابهجایی مهرههای اشتباه و غیرمتخصص است. برخی از کارمندان در این سازمان با 17 سال سابقه کار در سازمان هنوز استخدام رسمی نشدهاند و به صورت قــراردادی در حال انجام وظیفه هستند. این افراد با استخدامهای گزینشی و اینسیستممعیوبنمیتوانندبهحقوحقوقی که شایستهشان است برسند. در این سازمان دانشجویان دکترا مشغول کار هستند که به عنوان ناظر محیطزیست استخدام شدهاند و در جایگاه اصلی خود حضور ندارند.

رییس ســازمان محیطزیست برای مقابله با تخلفات قدرتی ندارد

با اســتناد به گفتههای این کارمند مطلع، مشکل اســتخدامهای بیضابطه از دوره دوم ریاستجمهوریمحموداحمدینژادآغازشد.در این زمان تقریبا تمام کارشناسان محیطزیست بایکوت، ممنوعالکار و ممنوعالمصاحبه شدند و این امر تا دوره نخســت ریاســتجمهوری حســن روحانــی ادامه داشــت. در دوره اول ریاستجمهوری روحانی نیز گروههای هفت یا هشــت نفرهای هم وجود داشــتند که در شهرستانها تخلفات مالی داشتند که به آنها هم رســیدگی نشد. در دوره ریاست معصومه ابتکار بر سازمان محیطزیست هم هیچ اتفاق خاص و مثبتی برای سازمان محیطزیست رخ نداد و میتوانم به عنوان کسی که سالهاست در این سازمان کار میکنم بگویم تنها سازمانی که در دوره اول ریاستجمهوری حسن روحانی هیچتغییرمثبتینداشت،سازمانمحیطزیست بود.

او همچنیــن به این نکته اشــاره کرد که عیسی کالنتری، رییس کل فعلی این سازمان که فعالیت خــود را از محیطبانی آغاز کرده نقشــی در تخلفات ندارد و عمده مشکالت از سمت معاونان او ایجاد شده و خود او هم تحت فشارهای زیادی قرار گرفته تا جایی که در برخی موارد کنترل امور از دستش خارج شده است. یکی از مواردی که نشان میدهد کالنتری در این سازمان قدرت زیادی ندارد داستان برکناری رییس حراست اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران است که بعد از مدت کمی با طرح یک شکایت دوباره به کارش بازگشت. در جایی دیگرمسوولکارگزینیدرشرفتبعیداستچرا که زورش به افراد قدرتمندتر سازمان نمیرسد و توان مقابله با آنها را ندارد.

تفاوت حقوق نیروهای سفارش شده بامعمولیها

او در پایان در رابطه با روند اســتخدامها به «جهان صنعــت» توضیح داد: افرادی که تازه به سازمان راه یافتهاند ابتدا قراردادی هستند یا به صورت نیروی شرکتی وارد سازمان میشوند و قرار بر این است که شرکتها حقوق آنها را بپردازند. سازوکار ورود نیروهای شرکتی به این صورت است که به عنوان نیروهای پژوهشی وارد میشوند،بودجهمیگیرندوپسازمدتیتبدیل به قراردادی طرح، نیروی قراردادی، پیمانی و در نهایتبابخشنامههایدولتیتبدیلبهنیروهای رسمی سازمان میشوند.

حقوق این گروه از استخدام شدهها در ظاهر با سایر کارمندان تفاوتی ندارد و چیزی حدود دو میلیون تومان اســت، اما تفاوت در مزایا و اضافه کار است. این کارمند اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان تهران به این مطلب اشاره میکند که اضافهکاری ما در انتهای ماه چیزی حدود دو تا سه میلیون تومان میشود اما این افراد در پایان ماه اضافهکاری بیشتری دریافت میکنند یا پاداشهای باال میگیرند. سایر کارمندان پاداشهای دو میلیون تومانی میگیرند و سفارش شدهها پاداش 14 میلیون تومانی دریافت میکنند. این تفاوتها در جایی جبران میشوند که دسترسی و نظارت بر آنها آسان نباشد و به قولی دست نهادهای بارزسی را جهت بررسی و تفحص بسته بماند و صدای کارمندان هم بیش از این باال نرود.

الزم به ذکر است روزنامه «جهان صنعت» منتظر جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست یا اداره کل محیط زیست استان تهران در این خصوص است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.