محمدهدایتي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

چندي پيش قسمتي از سريال «روزگار جواني» را ديدم؛ سريالي كه در سال 1377 از تلويزيون پخش شده اســت به كارگرداني شاپور قريب و با فيلمنامه اصغر فرهادي. داستان چند جوان دانشجوي شهرستاني ساكن تهران كه يك شب نشستهاند در آن سالهاي پرحادثه و در قامت دانشجوياني پرشور و دغدغهمند درباره توسعه صحبت ميكنند. نظرها مختلف است اما حول يك دوگانه ميچرخد: توسعه سياسي مقدم است يا توســعه اقتصادي؟ اين دوگانه نسبتي دارد با تحوالت سياســي و اقتصادي دهه .70 بعدها در تحليل آن ســالها گفتند كه دولت هاشميرفسنجاني تاكيدش بر توسعه اقتصادي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.