ایراد کلی شورای نگهبان به CFT جدیتر از بقیه است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روند بررسی رفع ایرادات شورای نگهبان به الیحه CFT در کمیسیون امنیتراتشریحکرد.

به گزارش خبرآنالین، حشمتاهلل فالحتپیشه در تشریح روند رسیدگی به الیحه CFT در مجلس گفت: الیحه CFT با همه منازعاتی که صورت گرفت در نهایت در مجلس به تصویب رسید اما قبل از تصویب برای بررسی دقیقتر الیحه از وزرای وزارتخانههای مرتبط با ،CFT بانکها و سایر دستگاههای مخالف و موافق برای حضور در کمیسیون امنیت ملی دعوت شد تا به طرح دیدگاههای خود بپردازند.وی ادامه داد: در نهایت روز رایگیری الیحه CFT در صحنعلنی،ازساعت6 تا۸ ونیمصبحجلسهایغیرعلنیباحضور ۰۵2 نفر از نمایندگان، وزرای امور خارجه و اطالعات، معاون حقوقی رییسجمهورونمایندگانبخشخصوصیواتاقبازرگانیومخالفان الیحه داشتیم که در این جلسه زمان به نسبت مساوی بین موافقان و مخالفان تقسیم و دیدگاهها مطرح و در نهایت الیحه در صحن علنی مصوب شد. وی با بیان اینکه شورای نگهبان به الیحه CFT ایراداتی وارد دانسته است، افزود: شورای نگهبان 22 ایراد به همراه یک ایراد کلی را به مصوبه مجلس وارد کرده که به نظر میرسد ایراد کلیبسیارجدیترازایرادات22گانهاست.رییسکمیسیونامنیت ملیوسیاستخارجیمجلسدرتشریحایراداتمطرحشده،گفت: عالوه بر چند مورد رفع ابهام، ایراداتی هم در حوزه تبادل اطالعات وجود دارد، همچنین بخشهایی از الیحه که در آنها شروطی ذکر شدهموردایرادشوراینگهبانقرارگرفتهاست.فالحتپیشهافزود:اما موضوع بسیار مهم جمله آخری است که بعد از22 ایراد مطرح شده با این عنوان که «با توجه به ایراداتی که وجود دارد این کنوانسیون خالفمنافعملیارزیابیمیشودولذاخالفموازینشرعیتشخیص داده میشود»، این جمله کلی بوده و به نظر ما به معنای رد CFT از طرف شورای نگهبان است.وی ادامه داد: اما از آنجا که سخنگوی شوراینگهباندرمصاحبهایمطبوعاتیاعالمکردهکهشوراینگهبان حاضر به همکاری با مجلس برای رفع ایرادات است میتوان این طور تعبیر کرد که نظر شورای نگهبان رد الیحه نبوده بلکه ایراد است. با این تفاسیر ما فعال اعتقادمان این است که نظر شورای نگهبان رد است.وی درباره روند رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به الیحه CFT درکمیسیونامنیتملیگفت:دراینبخشدونامهازسوی شوراینگهبانبهمجلسارسالشدهکهیکموردآنایراداتشورای نگهبان است که در موعد مقرر ۰2روزه یعنی در تاریخ ششم آبان به مجلس ارسال شده اما نامه دیگری در تاریخ2١ آبان از سوی این شورا به مجلس ارسال شده که در آن به پنج مورد مغایرت الیحه با سیاستهایکلینظامتوسطمجمعتشخیصمصلحتنظاماشاره شدهاست.فالحتپیشهادامهداد:اماچونتاریخنامهدوم2١ آباناست نامهایازسویالریجانیارسالشدکهواردموضوعمغایرتهایمورد نظر مجمع تشخیص نشوید چون نامه بعد از مهلت۰2 روزه ارسال

شده است.وی در توضیح زمان بررسی الیحه CFT تاکید کرد: ما بررسیالیحهبرایرفعایراداترادرنخستینیکشنبهکاریمجلس یعنی بعد از بازگشت نمایندگان از حوزههای انتخابیه در دستور کار داریم. در این رابطه نامهای را ضمیمه تمامی ایرادات شورای نگهبان کرده و برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزرای امور خارجه و اطالعات، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی، ستاد کل نیروهایمسلح،اطالعاتسپاهوپدافندغیرعاملارسالودوبارهازآنها دعوتکردمتادرجلسهروزیکشنبهکمیسیونحضورداشتهباشند.

رییسکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورای اسالمی درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر قابل رفع نبودن ایرادات، گفت:دراینزمینهسهامکانوجوددارد؛امکاناولاینکهکمیسیون امنیتهمنظربهرد CFT بدهد،امکاندومایناستکهکمیسیون برنظراتخودابرامکندوامکانسومایناستکهباهمفکرینماینده شورای نگهبان برخی ایرادات رفع شود و بر برخی دیگر اصرار شود، در نهایت کمیسیون هر نظری داشته باشد صحن علنی نظر نهایی را خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.