تفاوت تظاهرات در ايران و فرانسه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نادرکریميجوني- کمتر از یک سال پیش و در جریان ناآراميهاي ديماه گذشته هنگامي که مقامات کشورهاي دیگر، مسووالن ایران را به خویشتنداري در برابر اعتراضکنندگان فرا ميخواندند مســووالن در تحلیل این ناآراميها، دستهاي خارجي و توطئهگران دشمن را به ایجاد اعتراض و ناآرامي در ایران متهموتظاهرکنندگانراافراديکهبیشترشانفریبخوردهیاپیادهنظامدشمنان هستند توصیف ميکردند.حال و کمتر از یک سال پس از آن حادثه ناآراميهاي گسترده و خشونتبار در فرانسه در حال وقوع است و هر روز جنبههاي جدیدي از این تظاهراتها و اعتراضهاي خیاباني در معرض دید افکار عمومي جهان به نمایش درميآید. در این میان تفاوتهاي قابلتوجهي میان آنچه در ایران ميگذشت و آنچه هماکنون در فرانسه ميگذرد به چشم ميخورد.در وهله اول هیچ یک از مقامات ارشد یا میاني فرانسه، عوامل خارجي و دشمنان فرانسه را به بازي دادن شهروندان آن کشور متهم نساختهاند. در واقع مقامات الیزه ميدانند که متهم کردن دستهاي خارجي در مورد کشاندن مردم به خیابان نه فقط انکار واقعیت اعتراض مردم که اعتراف به ضعف حکومت در پاریس است چراکه مقاماتجمهوریفرانسهنتوانستهاندمردمواتباعخویشراازنظرفکریتغذیهو اقناع کنند و شهروندان آن کشور به دلخواه یا به اجبار به پیروی از خطوط توصیه شده از خارج کشور پرداختهاند. این در حالی است که در ایران و در نمونههای مشــابه، مسووالن معموال در نخستین واکنش دستهاي خارجي را به ایجاد ناآرامي متهم ميکنند و معترضان را افرادي فریبخورده که مستحق محاکمه و مجازات هستند معرفي ميکنند.چه در دوره اول اعتراضها و چه در دوره دوم که از دیروز آغاز شده، مقامات انتظامي و امنیتي فرانسه در مورد محدود ساختن اطالعرساني یا جلوگیري از فعالیت رسانهها، تدبیر یا تمهیدي اتخاذ نکردهاند. براي نمونه صداوســیماي جمهوري اسالمي ایران که رسانهاي غیرهمسو با سیاستهاي دولت و حکومت فرانسه است به راحتي و آزادانه از میانه میدان جنگمعترضانباپلیسگزارشهايتصویريارسالميکنندوخبرنگاردرمورد آخرین تحوالت از درون خیابانهاي پاریس گزارشهاي مستقیم ارائه ميدهد. عالوه بر این تصاویري که هماکنون روي شبکههاي فضاي مجازي وجود دارد نشان از انعکاس ماجرا به وسیله شهروندان عادي فرانسه و با استفاده از دوربین موبایل حکایت ميکند.نکته جالب آن است که همین گزارشهاي مکتوب یا صوتي- تصویري در رسانههاي فرانسوي نیز منعکس ميشود و حکومت فرانسه تمهیدي براي محدود ساختن یا سانسور اخبار تظاهرات در رسانههاي داخلي در نظر نگرفته است به این نکات باید انتشار آزادانه فراخوانهاي تظاهراتها را نیز اضافه کرد که در هیچ یک از موارد پیشگفته دولت فرانسه و مقامات آن عوامل خارجي و دشمنان را به خطدهي یا تشدید ناآراميها متهم نکردهاند.الزم نیست توضیحدادهشودکهرفتارمالوفومتواتردولتایرانبااعتراضکنندگان،رسانهاي کردن آن و انعکاس تظاهراتها و ناآراميها به افکار عمومي جامعه، با رفتاري که هماکنون در فرانسه به چشم ميخورد تفاوت دارد. همین تفاوتهاست که باعث بروز حساسیت ميشود. به همین دلیل به آقاي محمدجواد ظریف که هنگام بروز ناآراميهاي ديماه گذشته تهران با تعجب ميپرسید که ناآرامي در همه جا رخ ميدهد، چرا درباره اعتراضهاي ایران اینقدر حساسیت وجود دارد؟! باید پاسخ داد که اگر مسووالن ایران با اعتراضها مانند فرانسویان برخورد ميکردند، اینگونه حساسیت به وجود نميآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.