خودکشی دختر جوان از طبقه هشتم در دانشگاه الزهرا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

باشگاه خبرنگاران - دختر جوانی خودش را از طبقه هشتم یک ساختمان اداری در دانشگاه الزهرا به پایین پرتاب کرد و جان باخت.

ساعت ۵۴:۰1 دیروز ماموران کالنتری ۵۴1 ونک در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند دختر ۴3 سالهای در دانشگاه الزهرا خودکشــی کرده و به کام مرگ فرورفته است.بنابر اظهارات ماموران و طی بررســیهای اولیه مشخص شد متوفی، فارغالتحصیل سال 1۹ و دانشجوی رشته فلســفه و کالم اسالمی این دانشگاه بوده که دیروز از پلههای اضطراری طبقه هشتم یک ساختمان در بخش اداری این دانشگاه خود را به پایین پرتاب کرده و به کام مرگ فرورفته بود.بررسی لوازم همراه متوفی نشان داد وی داروهای بیماران دارای مشکالت اعصاب و روان را همراه خود داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.