دستگيري۴ متهم در رابطه با حادثه تروريستي چابهار

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- دادستان زاهدان از دستگيري چهار متهم در رابطه با حادثه تروريستي چابهار خبر داد. حجتاالسالم موحديراد با بيان اينكه اين افراد در شهرستانهاي مختلف استان سيستانوبلوچستان دستگير شدهاند، افزود: اين پرونده در مجتمع ويژه جرائمامنيتيدرمركزاستانسيستانوبلوچستانرسيدگيخواهدشد.دادستانزاهدان همچنين گفت: تحقيقات در مورد نقش متهمان در عمليات تروريستي و شناسايي ساير متهمان ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.