۰۶۲ ايراني داراي اقامت غيرقانوني در دو سال گذشته از لندن به تهران بازگشتند

Jahan e-Sanat - - News -

گروهسياسي-سفيرايراندربريتانياازبازگشت۰۶۲ ايرانيداراياقامتغيرقانوني در دو سال گذشته از لندن به تهران خبر داد. حميد بعيدينژاد در توئيتر خود نوشت: قاچاقچيان بينالمللي براي منفعت خود مهاجرت غيرقانوني را تشويق كرده و جان و مال افراد را به خطر مياندازند. اما برخي قربانيها كه به هدف نميرسند، تصميم بهتري ميگيرند. در دو سال گذشته، ۰۶۲ نفر ايراني كه اقامت غيرقانوني در انگليس داشتند، با مراجعه به سفارت ايران در لندن به ايران برگشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.