حل مشكالت كشور در گرو حاكميت عقالنيت و پرهيز از غوغاساالري است

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رييس فراكسيون اميد با بيان اينكه تصميمسازان بايد در مديريت و رفع مشكالت به مردم و نخبگان دلسوز اعتماد كنند، تاكيد كرد: حل مشكالت كشور در گرو همدلي مردم و مسووالن و گروههاي مختلف سياسي و اجتماعي، حاكميت عقالنيت و پرهيز از غوغاساالري و حركتهاي نمايشي است. محمدرضا عارف افزود: حل مشكالت كشور در گرو همدلي مردم و مسووالن و گروههاي مختلف سياسي و اجتماعي، عقالنيت و پرهيز از غوغاساالري و حركتهاي نمايشي است و با وجود فشارهاي زياد با توجه به اشراف بر عمق و ريشه گرفتاريها سعي در ادامه همين رويه و پرهيز از روشهاي پوپوليستي و عوامفريبانه و ايجاد اعتماد و همگرايي در سطح نخبگان و دلسوزان از ميان همه ساليق موجود و عالقهمند كشور و نظام هستم. رييس فراكسيون اميد تاكيد كرد: تصميمسازان بايد در مديريت و رفع مشكالت به مردم و نخبگان دلسوز اعتماد كنند و در تصميمات به نظرات صاحبنظران مستقل و دلسوز رجوع كنند. وي با بيان اينكه يزد از مشكالتي فراواني از جمله بحران آب رنج ميبرد، خاطرنشان كرد: مشكل آب استان يزد تنها با تدبير و همت و تالش همه يزديها بهخصوص نخبگان و خبرگان يزدي، تفاهم و تعامل با نهادهاي ذيربط و استانهاي همجوار ميتواند حل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.