ديدار روحاني با روساي مجالس

Jahan e-Sanat - - News -

حسن روحاني در حاشيه دومين كنفرانس روساي مجالس شش كشور در تهران، با عبدالرئوف ابراهيمي، رييس مجلس افغانستان ديدار داشت. وي گفت: روابط تهران و كابل، روابطي فراتر از همسايگي است و از همين رو غلبه بر تروريسم و استقرار ثبات و امنيت و توسعه اقتصادي افغانستان براي جمهوري اسالمي ايران اهميت دوچنداني دارد. روحاني روابط اقتصادي ايران و افغانستان را نيازمند تحولي جدي دانست و تاكيد كرد كه تهران آماده هر نوع مساعدت و همكاري با كابل در حوزههاي اقتصادي است.

رييسجمهور با بيان اينكه تالش داريم خط راهآهن چابهار به زاهدان هر چه سريعتر به بهرهبرداري برسد و در ادامه نيز به افغانستان متصل شود، گفت: منطقه چابهار فرصت بسيار خوبي براي گسترش همكاريهاي اقتصادي دو كشور و فرصتي مناسب براي سرمايهگذاري سرمايهگذاران منطقهاي است.

روحاني همچنين با «اسد قيصر» رييس مجلس پاكستان، ديدار داشت. رييسجمهور مبارزه همهجانبه با تروريسم و افراطيگري را براي همگان بسيار حائز اهميت برشمرد و خاطرنشان كرد: آنهايي كه گروههاي تروريستي را در دهههاي گذشته خلق كردهاند، در حقيقت خيانتي بزرگ به ملتهاي منطقه كردهاند.

روحاني تصريح كرد: بسياري از اين گروههاي تروريستي در جنگ نيابتي آمريكا و شوروي به وجود آمد و در ادامه شكلها و اهداف ديگري پيدا كردند. رييس دستگاه اجرايي با تاكيد بر اينكه ايران و پاكستان به عنوان دو كشور برادر، همسايه و مسلمان كه در طول تاريخ روابط صميمانه و فرهنگي با هم داشتهاند، بايد در مسير مبارزه با تروريسم با جديت گام برداشته و مبارزه كنند، اظهار داشت: متاسفانه در مرزهاي ايران با پاكستان كه بايد مرز برادري و دوستي بين دو كشور باشد، گروهكهايي از مرز سوءاستفاده ميكنند.

رييسجمهور همچنين با «بن علي ييلدريم» رييس مجلس تركيه ديدار داشت و با قدرداني از مواضع خوب رييسجمهور و دولت تركيه در برابر تحريمهاي غيرقانوني دولت آمريكا عليه ايران، گفت: ايران قدردان اهتمام رييسجمهور و دولت تركيه براي گسترش همكاريها با جمهوري اسالمي ايران است و از آن استقبال ميكند. وي تصريح كرد: ايران عالقهمند است توافقات دو كشور در زمينه گسترش همكاريها در حوزههاي مختلف از جمله انرژي و همكاريهاي بانكي سريعتر اجرايي شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.