حاكميتهامانعشكلگيريتروريسمدركشورهاشوند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- وزير اطالعات تصريح كرد: حاكميتها بايد با اشراف اطالعاتي طوري عمل كنند كه زمينهاي براي شكلگيري تروريسم در كشورها به وجود نيايد. سيد محمود علوي در پاسخ به اين پرسش كه آمريكا ميخواهد داعش را به كجا منتقل كند، گفت: هرجا كه بتواند منتقل ميكند، هرجا كه حاكميتي باشد را براي انتقال جريانهاي تروريستي مناسب ميداند. وي افزود: حاكميتها بايد با اشراف اطالعاتي طوري عمل كنند كه زمينهاي براي شكلگيري تروريسم در كشورها به وجود نيايد. وزير اطالعات در پاســخ به ســوال ديگري مبني بر اينكه مسبب گروههاي تروريستي در اهواز و چابهار چه كشورهايي هستند، ادامه داد: جريانهاي سرويسهاي امنيتي در منطقه و سياستها و راهبردهاي رژيم صهيونيستي حضور دارند و آمريكا هم متاسفانه از اين جريان تروريستي حمايت ميكند. علوي در پايان گفت: از نظر آنها تروريسمي كه در جهت اهداف آنها باشد تروريسم مطلوب به شمار ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.