سرخوردگي و نااميدي در دانشگاهها مشهود است

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- دبيركل انجمن اسالمي مدرسين دانشگاهها گفت: برخي ميخواهند وجه ضداستكباري روز دانشجو را پررنگ و وجه ضد استبدادي را تحتالشعاع قرار دهند در حالي كه جنبش دانشجويي هم براي آزادي مبارزه ميكند و هم نياز دانشگاه بيش از هرچيزفضايآزاداست.دانشگاهفضايتفكراستوتفكرهمنيازمندفضايآزاددانشگاه است كه در غير اين صورت نميتواند بالنده شود. محمود صادقي افزود: آنچه كه امروز با آن مواجه هستيم نوعي فضاي سرخوردگي، ياس و نااميدي در دانشگاههاست كه اين موضوع داليل مختلفي دارد. نخست آنكه دانشگاه مستثني از كل جامعه نيست و به همين دليل هم دانشگاه با مشكالتي كه كل جامعه از نظر اقتصادي و معيشتي با آن درگير است، درگير ميشود. دانشجويان هم چه در سطح جامعه و چه در سطح دانشگاه از بيعدالتي رنج ميبرند. همچنين به فشارها بر آزاديهاي سياسي و نقض حريم دانشگاه و حقوق شهروندي معترض هستند. صادقي ادامه داد: با كمال تاسف دانشجويان در حوزه آينده شغلي خود نيز با مشكل مواجه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.