اعزام هيات كميسيون امنيت ملي به چابهار براي بررسي حادثه تروريستي اخير

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- رييس كميســيون امنيت ملي مجلس گفت: روز سهشنبه هياتي از كميسيون امنيت عازم چابهار هستيم البته قصد داشتيم كه زودتر از اين به اين شهر سفر كنيم اما به دليل وجود كنفرانس و همچنين بازديد از آب سنگين در روز يكشنبه، اين بازديد به سهشنبه موكول شد. حشمتاهلل فالحتپيشه درباره پيگيري حادثه تروريستي چابهار گفت: روز سهشنبه هياتي از كميسيون امنيت عازم چابهار هستيم البته قصد داشتيم زودتر از اين به اين شهر سفر كنيم اما به دليل وجود كنفرانس و همچنين بازديد از آب سنگين در روز يكشنبه، اين بازديد به سهشنبه موكول شد. وي خاطرنشان كرد: كليت موضوع براي ما مهم است و دولت بايد در بودجه تجديد نظر كند. يك پنجم از كل نياز مرزي را براي مرز در بودجه گذاشته است در صورتي كه از نظر كارشناسي پنج برابر آن چه دولت براي مرز گذاشته نياز است. فالحتپيشه خاطرنشان كرد:تحوالتي از نوع چابهار نشان داد اگر در اين زمينه كوتاهي كنيم كشور دچار آسيب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.