پيشنهاد مسكو براي ميانجيگري ميان تهران و رياض از سر تعارف نيست

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب-سفير پيشين ايران در مسكو تاكيد كرد: روسيه عاشق چشم و ابروي ايران نيستومتناسببامنافعومصلحت .همينمسالهموجب ميشودماهمهتخممرغهايمانرادرسبدروسيهنگذاريمومتناسبباظرفيتهاييكه داريم با روسيه همكاري داشته باشيم. نعمتاهلل ايزدي با اشاره به روابط نزديك و همزمان روسيه با ايران و عربستان سعودي گفت: روسها در اينكه بتوانند به صورت همزمان با دو كشور متخاصم با يكديگر روابط نزديك و دوستانهاي داشته باشند، سابقه تاريخي و طوالني دارند. اوج اين مساله را در زمان دفاع مقدس و جنگ ايران و عراق شاهد بوديم. اينتحليلگرمسائلسياستخارجيبابياناينكهروسهاديپلماسيچندوجهيدارندواز ديپلماتهايورزيدهاينيزبرخوردارهستند،اظهارداشت:برايروسيهكارسختينيست كهبتواندهمزمانباآنكهباايرانروابطنزديكيدارد،مناسباتشراباعربستانسعوديهم گسترشدهدوبتواندباهردوكشوردرعرصههايمختلفدوجانبه،منطقهايوبينالمللي همكاري داشته باشد. ايزدي با بيان اينكه سياست خارجي روسيه مبتني بر منافع خود است و همين مساله موجب ميشود كشورهايي كه با مسكو همكاري ميكنند، فريب رفتارها و گفتارهاي روسها را بخورند، تصريح كرد: مهمترين نكتهاي كه بايد كشوري مانند ايران متوجه آن باشد، اين است كه روسيه عاشق چشم و ابروي ايران نيست و متناسببامنافعومصلحت .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.