احتمال‌بررسي‌تحریم‌جدید‌ایران‌در‌نشست‌وزیران‌خارجه‌اتحادیه‌اروپا

Jahan e-Sanat - - News -

روزنامه فايننشالتايمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزيران خارجه اتحاديه اروپا احتمال دارد اعمال تحريم جديد عليه ايران را بررسي كنند. به گزارش فايننشالتايمز، انتظار ميرود وزيران خارجه اتحاديه اروپا در نشست روز دوشنبه 19( آذرماه) خوددربروكسلبحثدربارهوضعتحريمهايجديدعليهافرادمرتبطبابحراناوكراينرابهنتيجهبرسانندوبهعالوهممكن است بر سر اعمال اقدامي جديد عليه ايران بحث و رايزني كنند. مساله اعمال تحريم عليه ايران در حالي قرار است در اين نشستموردبررسيقرارگيردكهاتحاديهاروپابرايحفظتوافقهستهايباايرانتالشميكندامابرخيگروههادراتحاديه اروپا خواهان اقدامي سخت عليه ايران به دليل برنامه موشكياش و آنچه دخالت تهران در مسائل منطقهاي همچون سوريه ويمنميخوانند،هستند.ديپلماتهاميگويندكهوزيراناتحاديهاروپاهمچنينممكناستدربارهتحريمهاياحتمالي ديگري عليه ايران به بهانه ادعاي دانمارك مبني بر طرح شكست خورده جمهوري اسالمي براي انجام سوءقصد در اين كشور رايزني كنند. اين موضوع در شرايطي بررسي ميشود كه يك بحث بزرگتر بر سر اين وجود دارد كه آيا اتحاديه اروپا فشار بر ايران را به دليل برنامه موشكي و نقش آن در منطقه افزايش دهد يا نه. به نوشته فايننشالتايمز، اتحاديه اروپا تالش ميكند نارضايتي خود درباره رفتار ايران را با تالشهايش براي حفظ توافق هستهاي پس از آنكه دونالد ترامپ رييسجمهور آمريكا در ماه مي از آن خارج شد، متوازن كند. يك ديپلمات اروپايي در اين باره گفت: اين وضعيت نشان ميدهد كه بحث درباره ايران تنها بر سر برجام نيست و عناصر ديگري نيز مطرح است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.