ظریف:آمریكای ‌يها‌براي‌ایجاد‌مزاحمت‌در‌روابط‌ایران‌و‌اروپا‌تالش‌م ‌يكنند

Jahan e-Sanat - - News -

وزير امور خارجه با اشاره به طرح اتهامات موشكي عليه ايران گفت كه آمريكاييها هر تالشي كردند تا در روابط ايران و اروپامزاحمتايجادكنند.بهگزارشايسنا،محمدجوادظريفدربارهطرحاتهاماتموشكيآمريكاعليهايران،خاطرنشان كرد: آمريكاييها هر تالشي كردهاند تا در روابط ايران و اروپا مزاحمت ايجاد كنند. حتي بيش از اينكه روابط ايران و اروپا را به خطر بيندازند، تالش آنها بر اين است كه مسائل منطقه را وارونه جلوه دهند. وزير امور خارجه در ادامه صحبتهايش اضافه كرد: آمريكاييها منطقه ما را انبار باروت كردهاند. ميزان سالحي كه از سوي آمريكا فروخته ميشود، غيرقابل باور استوبسيارفراترازنيازمنطقهاست.ايننشاندهندهسياستبسيارخطرناكياستكهآمريكاييهادرمنطقهمادنبال ميكنند و اين سياست باعث شده تا منطقه ما تبديل به انباري از سالحهاي بسيار پيشرفته مخرب شود كه متاسفانه هيچكمكيبهصلحوامنيتدرمنطقهنكردهاست. ويادامهداد:بههمينخاطرآمريكاييهابهاتهاماتبيمعنامتوسل ميشوند براي اينكه توجهها را از خطرات اصلي كه اين منطقه را تهديد ميكند، منحرف كنند. ما در روزنامههاي اروپايي خوانديم كه سالحهاي آمريكايي دست القاعده در يمن و داعش در سوريه است و اين خطري است كه همواره خطر ما را تهديد ميكند. ظريف در بخش پاياني سخنان خود گفت: اينكه آمريكاييها در دنيا منزوي شده و نياز پيدا كردند كه به اين حد از دعوا وارد شوند كه حتي يكي از روساي بخش مالي يكي از كمپانيهاي چين را دستگير كنند تا سياست خودراپيشببرند،پيشازاينكهنشاندهندهقدرتآمريكاباشدنشاندهندهاستيصالآمريكاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.