پیامد بودجه عمرانی کمتر از نرخ تورم

Jahan e-Sanat - - News -

افزایــش پنج درصدی بودجه فعالیتهای عمرانی در بودجه ســال ۸۹۳۱ بسیار کمتر از نرخ فعلی تورم (۴/۸۱ درصد) است؛ امری که میتواند عالوه بر ایجاد مشــکالت مختلف در حوزه عمرانی کشور باعث ایجاد مسائلی در حوزه اشتغال هم بشود.

بودجه سال آینده (۸۹۳۱) به دلیل مسائل خاص اقتصادی و وجود شرایط تورمی از یک سو و فشار بر درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت از سوی دیگر به یکی از ســختترین بودجهها تبدیل شده است. در چنین شرایطی چیزی که ضروری به نظر میرسد استفاده حداکثری از حداقل امکانات موجود در منابع بودجه است.

به نظر میرسد یکی از مهمترین مسائلی که در حال حاضر کشور با آن روبهرو باشد مساله بیکاری است که خود میتواند تبعات اقتصادی و البته اجتماعی زیادی را به دنبال داشته باشد. یکی از مهمترین فاکتورهایی که در بودجه تا حدود زیادی با اشتغال سروکار دارد و میتواند باعث ایجاد اشتغال شود یا حداقل جلوی بیکاری بیشتر را بگیرد، بودجه فعالیتهای عمرانی است.

در این باره لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با انتقاد از افزایش پنج درصدی بودجه فعالیتهای عمرانی در بودجه سال آینده به ایسنا گفت: با توجه به وضعیت تورمی و امکان رشد ۰۳ درصدی تورم در سال آینده، بودجه عمرانی باید بیشتر از اینها افزایش پیدا میکرد چرا که در غیر این صورت این مساله میتواند باعث رکود در این فعالیتها شود.

این استاد دانشگاه همچنین با تاکید بر اینکه بودجه عمرانی میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند گفت: بودجه عمرانی بخشی از بودجه است که میتواند مستقیما روی اشتغال تاثیر بگذارد. واقعیت این است که مجموعه عمرانی بخش وســیعی از نیروهای انسانی را در اقتصاد به خود مشغول کرده است که عدم افزایش آن با توجه به تورم میتواند باعث ایجاد مسائلی در این حوزه شود. حداقل رقمی که دولت میتوانست برای این حوزه تعیین کند ۰۹ هزار میلیارد تومان است.

با این همه نوبخت، رییس سازمان برنامهوبودجه با اشاره به اینکه پرداخت یارانه در سال آینده به صورت استانی انجام میشود اظهار کرد: در توزیع استانی یارانه نقدی هر آنچه استانها بتوانند صرفهجویی و به طور هدفمند و به اقشار نیازمند پرداخت کنند، مازاد آنرا میتوانند برای پروژههای عمرانی خود به کار گیرند که این اقدامی انگیزشی برای آنها خواهد بود.

نوبخت همچنین گفته است که دولت به منظور حمایت از زیرساختهای تولید و اشتغال اهدافی را تعریف کرده که میتوان از جمله آن به افزایش بودجه عمرانی اشــاره کرد که برای سال آینده ۵۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.