نرخ‌ارز‌در‌بلندمدت‌کاهش‌م‌ییابد

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ ارز هنوز حباب زیادی دارد و در صورت تداوم سیاستهای موجود در بلندمدت مسیر کاهشی را طی میکند.

حسین میرشــجاعیان درباره وضعیت بازار ارز اظهار داشت: طی ماههای گذشته افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم که در کوتاهمدت نوسان باالیی داشت و در هفتههای اخیر با یکسری اقدامات و تغییرات شدت این نوسانات گرفته شد و با توجه به اینکه نرخ ارز هنوز حباب زیادی دارد امید داریم که قیمتها بیش از این کاهش یابد.

وی با بیان اینکه سیاستهای بانک مرکزی در راستای کاهش قیمت ارز است، افزود: دسترسی دالالن به پوزهای بانکی سرعت گردش پول را باال برده بود که اقداماتی توسط بانک مرکزی برای کنترل آن انجام شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در همه جای دنیا نسبت به خرید و فروش ارز به صورت غیرقانونی در کوچه و خیابان حساسیت دارند و اجازه نمیدهند این کار انجام شود که اقداماتی برای کنترل آن انجام شده است.

وی در مورد پیشبینی قیمت ارز نیز به ایبنا گفت: در صورت پایداری در اعمال سیاستها و اینکه تالش کنیم بازار ارز شفاف باشد و براساس عرضه و تقاضا پیش رود، در بلندمدت مسیر کاهشی را داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.