رونق تولید از کانال نظام بانکی

Jahan e-Sanat - - News - نمایه

گروه اقتصادی-

برای عبور از مسیرهای پرپیچ و خمی که از مشــکالت بر هم انباشته اقتصادی سرشــار اســت، تنها میتــوان به سیاســتهایی دل خــوش کرد کــه هرچند محدود اجازه ادامه حرکت بر مسیر یادشده را میدهد و در عین حال بر مشکالت و سختیهای راه اقتصاد میافزاید.

هرچند آنچه امروز در اقتصاد بروز میکند حاصل عملکرد دولتهایی است که برای کسب سطحموثریازرضایتاجتماعیبهسیاستهایی از این دست روی آوردهاند، با این حال این جنس از سیاستگذاری به سرنوشت تمامی دولتها گره خورده و آنــان را در یک برزخ اقتصادی برای اتخاذ ســازوکارهای درست و درمان اقتصادی گرفتار کرده است.

امــا با وجود هشــدارهای کارشناســان و صاحبنظران و تالش برای هدایت سیاستهای اقتصــادی دولــت بر یک مســیر جدید، این بــار رهبری نیز برای این حجم از مشــکالت درهمتنیده اقتصادی به اعتراض برخاســته و دولت و بانک مرکزی را به اتخاذ سیاستهایی واداشته که امکان عبور آسانتر از مسیر سخت اقتصادی را ممکن سازد.

ضرورت تقویت ارزش پول ملی

بر این اســاس رییس کل بانک مرکزی از دستور رهبری برای تقویت هرچه بیشتر ارزش پول ملی و اهمیت استقالل بانک مرکزی خبر میدهد. عبدالناصر همتی با اشــاره به دستور رهبریبهبانکمرکزیبرایتقویتهرچهبیشتر ارزش پول ملی و نیز اهمیت استقالل این بانک، اعالم کرد که بانک مرکزی و نظام بانکی تمام توان مدیریتی و کارشناسی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری را بهکار خواهد برد.

وی همچنین با اشــاره به تاکیدات ریاست جمهوری درخصوص تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز تولیــد، از مدیران عامل بانکها خواست برنامهریزیهای الزم را در این رابطه انجام دهند و اگر در مواردی نیاز به کمک و مساعدت بانک مرکزی باشد اعالم کنند.

وی از بانکها خواســت سرمایه در گردش تولید را در اولویت قرار دهند و ســازوکارهایی داشته باشند که واحدهای تولیدی بهرهورتر در پرداخت تسهیالت مورد توجه قرار گیرند.

همتی از همکاری مطلوب بانکهای کشور در تحقق برنامهها و سیاستهای بانک مرکزی برای ســاماندهی نظام پرداخت بهخصوص در حوزه الکترونیکی و جلوگیری از سوءبهرهبرداری از جریان نقدینگی و صدمات ناشی از آن در بازار ارز و ثمرات خوبی که برای اقتصاد کشور و ثبات و آرامش در بازار ارز شد، قدردانی کرد.

رییــسکل بانــک مرکــزی در خصوص ساماندهی دستگاههای کارتخوان و چکهای تضمینی بر کنترل و نظارت بیشتر نیز تاکید کرد و افزود: در همین راســتا بانکها نظارت بیشــتری بر شرکتهای PSP داشته باشند و قطعا در صورت عــدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکتها مجوز آنها را مورد بررسی قرار خواهد داد. وی بر اهمیت تولید و اشــتغال و ضرورت توجه ویژه به این موضوع تاکید ویژه داشت.

در ادامه رییسکل بانک مرکزی با اشاره به الیحه بودجه سال ۸۹۳۱ کشور ضمن تشریح برخی از جزئیات درآمدهای بودجه تاکید کرد: بودجهای متناسب با شرایط ویژه اقتصادی برای سال ۸۹۳۱ تدوین شده است.

رییس شــورای پول و اعتبــار با توجه به برنامــه بانک مرکزی بــرای اجرای عملیات بازار باز در جهت مدیریت سیاستهای پولی و ســود بانکی، پیشبینیهای انجام شده در قانون بودجه ســال ۸۹۳۱ برای تحقق این برنامه را تشریح کرد.»

سیاستهاینامطلوب

بر این اساس به نظر میرسد سیاستهای ماخــوذه از ســوی دولت در طول یک ســال گذشــته به آشفتگی بازارهای اقتصادی منجر شده، مشکالت و پیچیدگیهای راه اقتصاد را چندبرابر کرده و سطح نارضایتی اجتماعی را به پایینترین سطح ممکن رسانده است.

با این حال سیاستگذار دولتی برآن است برای جبران آسیبهای سرشار اقتصادی، باز هم به ارائه راهکارهــای دو روزه رضایت دهد. این در حالی است که آنچه امروز در الیههای مختلف اقتصادی کشور به چشم میخورد، از حرکت بر مسیری خبر میدهد که توسط دولتهای قبل از آن هموار شده و اجازه حرکت بر یک مسیر جدید را به وی نمیدهد.

بنابراین هرچند به دنبال افزایش چندبرابری نرخ ارز در طول یک سال گذشته که به سقوط ارزش پول ملی منجر شد، سطح نارضایتیهای اجتماعی به حداقل ممکن رسید، با این وجود دولت همانند ســنوات گذشــته به سیاستی میاندیشد که حداقل برای دورهای کوتاه اجازه حرکت بر چنین بســتری را برای وی ممکن میسازد.

به بیانی نرخ ارز که افزایشی چند برابری را تجربه کرد و با بستههای جدید بانک مرکزی به رقم نجومی ۹۱ هزار تومان نیز دست یافت، امروز در کانال ۲۱ هزار تومان جا خوش کرده تا

کاهش بیش از چندبرابری ارزش پول ملی پشت الیههای آن پنهان بماند.با این وجود آنچه روشن است مسیری است که بازار ارز با حرکت بر روی آن بر مدار صعودی قرار گرفت و توانست در طول یک سال از نرخ ۰۰۷۳ تومانی به نرخ ۰۰۰۲۱ تومانی کنونی دست یابد. در کنار آن و به دنبال کاهش ارزش پول ملی که کاهش فراگیر قدرت خرید عموم مردم را به دنبال داشت، دولت برآن است با ارائه راهکارهای کوتاهمدت به تقویت پول ملی روی آورد تا شاید توان خود را برای عبور از سنگالخهای اقتصادی باال ببرد.

بحران نظام بانکی

این در حالی است که آنچه قادر است دولت را به پیشــبرد اهدافش در طول زمان رهنمون سازد، سیاستهایی است که به جای به تعویق انداختن مشکالت، به اصالح زیرساختهای آن بپردازد؛ اما این مهم نیز زمانی ممکن است که نظام بانکی پیشتر از بحران چند سالهاش رهایی یافته باشد و مشکالت و سختیهای نظام مالی کشور در دیگر بازارهای اقتصادی کشور نمود پیدا نکرده باشد.

با این وجود سازوکار نظام بانکی کشور نشان میدهد که این بخش از بازار اقتصادی کشور با مشکالت عمدهای در تامین نقدینگی مورد نیاز روبهرو است و تالش دولت برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خود به یکی از چالشهای عمده آنان بدل شده است.

آنطور که رییس بانک مرکزی اذعان میکند، بانکها خواست سرمایه در گردش تولید را در اولویت قرار دهند و سازوکارهایی داشته باشند که واحدهای تولیدی بهرهورتر در پرداخت تسهیالت مورد توجه قرار گیرند و مدیران عامل بانکها به هر میزان که نیازمند سرمایه باشند میتوانند برای دستیابی به این مهم، از مساعدتهای بانک مرکزی برخوردار باشند.

با همه اینها به نظر میرسد آنچه تحت عنوان تقویت پول ملی و استفاده از پتانسیل بانکها برای رشد تولید با حمایت بانک مرکزی و نظام بانکی کشــور از آن یاد میشود، تنها در قالب حرف و سخن باقی بماند و دولت قادر نباشد برای دستیابی به آن، سیاستهای معقولی اتخاذ کند؛ حال آنکه تمام سیاستهای به کار گرفته قبلی نیز تنها نشان روشنی از یک سیاست دو روزه برای کمرنگ کردن آثار نامطلوب سیاستگذاری دولت بوده است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.