اختصاص‌اعتبار‌0007‌میلیارد‌تومانی‌برای‌مقابله‌با‌فقر‌

Jahan e-Sanat - - News -

اعتباری معادل ۰۰۰۷ میلیارد تومان در الیحه بودجه سال ۸۹۳۱ کل کشور در بخش حمایت از معیشــت عمومی و عدالت اجتماعی، برای استمرار طرح مقابله با فقر مطلق در نظر گرفته شده است.

بهگزارش«جهانصنعت»بهنقلازروابطعمومیسازمانبرنامهوبودجهکشور، نخستین بخش از الیحه بودجه سال ۸۹۳۱ کل کشور به حمایت از معیشت عمومی، سالمت و عدالت اجتماعی اختصاص دارد.

در این بخش آمده که اعتبار خرید تضمینی گندم متناسب با افزایش نرخ خرید تضمینی این محصول از پنج هزار میلیارد تومان به هشت هزار میلیارد تومان رســیده است. همچنین برای تامین کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشــکی و نهادههای دامی و کشاورزی معادل ۴۱ میلیارد دالر با نرخ ۰۰۲۴ تومان بودجه اختصاص داده شده است.

اســتمرار پرداخت یارانه نقدی (۰۰۵۲۴ میلیــارد تومان)، افزایش حقوق کارمندان و بازنشســتگان دولت (رشد ۰۲ درصدی)، استمرار همسانسازی حقوق بازنشستگان (۰۰۰۲ میلیارد تومان)، استمرار اجرای طرح تحول سالمت (۰۰۰۵۳ میلیارد تومان)، استمرار اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته (۰۰۰۵۱ میلیارد تومان) و افزایش ۰۲ درصدی اعتبار یارانه نهادهها و عوامل تولید کشاورزی از دیگر مواردی است که در الیحه بودجه ۸۹ در بخش حمایت از معیشت عمومی، سالمت و عدالت اجتماعی پیشبینی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.