از‌سرگیری‌نق‌ل‌وانتقاالت‌پولی‌بین‌ایران‌و‌چین‌

Jahan e-Sanat - - News -

با محدودیت نقلوانتقال پول میان ایران و چین از طریق کونلون بانک، اکنون یک بانک ایرانی، کارگزار انتقال وجوه و حواله میان دو کشور شده و مبادالت از سر گرفته شده است.

برهمین اســاس مقرر شده که از یازدهم آذرماه این مبادالت از سر گرفته شود که آنگونه که فعاالن اقتصادی ایران و چین میگویند این روند آغاز شده و اگرچه با دقت و وسواس زیادی پیش میرود، اما به هر حال از بنبست خارج شده است.

در این میان برخی از خبرها از معرفی یک بانک ایرانی در حوزه تخصصی به طرف چینی حکایت دارد که بر اساس آن، فعاالن اقتصادی میتوانند با افتتاح حساب در این بانک ایرانی، کار را پیش ببرند، این در حالی است که این کار میتواند از طریق بانکهای دیگر نیز صورت گیرد اما ممکن است هزینه بیشتری برای طرف ایرانی داشــته باشد.یک مقام مسوول در اتاق بازرگانی و مطلع در این زمینه که خواســت نامش در خبر ذکر نشود، به مهر گفت: نقلوانتقاالت مالی ایران با چین از سر گرفته شده و البته به دلیل قواعد سختگیرانه حاکم بر بانکهای چینی به لحاظ اعمال تحریمهای آمریکا یا قواعد پولشویی، پروندهها به دقت بررسی میشود و این کار، اندکی روند را کند پیش میبرد ولی متوقف نمیکند.وی افزود: با توجه به معافیت چین از تحریم خرید نفت ایران حداقل به مدت ســه ماه، کونلون بانک و سایر بانکهای چینی نیز اندکی با فراغ بال نسبت به مبادالت مالی با ایران اقدام میکنند اما به هر حال باید به این موضوع توجه داشــت که نورافکن خزانهداری آمریکا بر سر مبادالت مالی ایران است و همین امر، بانکها را به دلیل جرایم سختگیرانه، بسیار محتاطتر از تحریم قبلی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.