بخشودگی‌جریمه‌بدهکاران‌بانک‌گردشگری‌

Jahan e-Sanat - - News -

جریمه دیرکرد دریافتکنندگان تســهیالت از بانک گردشگری بخشیده میشود.به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، بر اساس مصوبه هیات مدیره و به منظور تشویق تولیدکنندگان و همچنین تسویه بدهی بدهکاران بانکی چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را تا پایان سال جاری تسویه کنند، بانک گردشگری نسبت به بخشیدن جریمه دیرکرد دریافتکنندگان تســهیالت از این بانک اقدام میکند.بر اساس این گزارش، بانک گردشــگری اعالم کرد: بدهکارانی که با پرداخت اصل و سود تسهیالت دریافتی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند جریمه دیرکرد آنها مشمول بخشودگی جرائم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.