گام‌موثر‌بانک‌ملی‌برای‌کنترل‌پایه‌پولی‌

Jahan e-Sanat - - News -

معاون مالی بانک ملی با تاکید بر اینکه اضافهبرداشت بانکها و موسسات از بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل رشد پایه پولی است، گفت: بانک ملی با مدیریت و کنترل منابع و مصارف دارای میانگین مانده حساب است.

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک ملی، ناصر شاهباز با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص الزام بانکها به تسویه مانده اضافهبرداشت از حساب جاری خود نزد این بانک اظهار کرد: بانک ملی ایران مدیریت وجوه و منابع را به صورت جدی در دستور کار دارد و از سال گذشته نیاز تعداد قابل توجهی از بانکها و موسسات اعتباری به نقدینگی را به صورت روزانه تامین میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.