افزایش‌حقوق،‌ٍُمسکنی‌برای‌التیام‌تبعات‌تورم

Jahan e-Sanat - - News -

مریم ابراهیمی*- در صورتیکه افزایش دستمزدها بدون ارزیابی صحیح مســاله و توجه به علت بروز تورم به عنوان سهلالوصولترین راهکار در نظر گرفته شود، این اقدام در نهایت باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد.

بــا وجود اینکه دولتها همــواره روی ثبات نرخ ارز و جلوگیری از افزایش طبیعی آن همپای نرخ تورم داخلی و جهانی و مســائل پیرامون بازار ارز تاکید داشتهاند، اما همواره شاهد یک تغییر رویه محسوس در بازار ارز و نرخ تورم به خصوص طی یکســال اخیر در کشــور بودهایم؛ روندی که در آن نــرخ ارزهای مهم از جمله دالر و یورو پیوسته کانالهای جدید قیمتی را فتح و یک رشد تصاعدی پیوسته را تجربه کردند. سطح قیمتها نیز روندی صعودی در پیش گرفته است.

از آثار اولیه این روند صعودی میتوان به کاهش قدرت خرید اغلب اقشار جامعه علیالخصوص دهکهای درآمدی پایینتر اشــاره کرد. لذا سیاستگذاران برای مقابله با آن، راهکارهای متفاوتی را پیشنهاد میدهند تا حداقل معیشت بخش بزرگی از جامعه حفظ شود. چنانچه پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق و دســتمزد کارگران و کارمندان در ســال ۸۹۳۱، افزایشــی ۰۲ درصدی است. حال سوالی که مطرح میشــود این است که آیا این افزایش حقوق و دســتمزد راهکار مناسبی برای جبران کاهش سطح رفاه جامعه است یا صرفا به عنوان مسکنی برای کاهش موقت آثار ناشی از تورم تجویز میشود.

پاسخ به این سوال از دو دیدگاه اقتصادی متفاوت قابل بازبینی و ارزیابی اســت؛ از یکســو در تایید این راهکار و بیان مزایای آن میتــوان گفت افزایش حقوق موجب تامین حداقل نیازها، ســطح رفاه و معیشت افراد زیادی از جامعه خواهد شد که الزماالجراست و در صورت عدم اصالح قدرت خرید جامعه عواقب اجتماعی، سیاسی سوء بسیاری به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر باید توجه داشت که افزایش حقوق بخش بزرگی از جمعیت شاغل میتواند اثرات تورمی باالیی در اقتصاد داشــته باشد. بنابراین با وجود تاکید بر حمایت از این افراد، افزایش میزان حقوق راه حل منطقی و صحیحی به نظر نمیرسد. در شرایط فعلی حتی اگر درصد باالیی از این افزایش قیمت را ناشی از تورم انتظاری و بحث روانی یا مسائل سیاسی بدانیم، افزایش اندک دستمزدها کمکی بــه عبور از وضعیت فعلی نمیکند، به دلیل اینکه از یک طرف دولت هزینه هنگفتی متحمل میشــود و از سوی دیگر رضایتمندی مردم نیز حاصل نمیشود. نگاهی به آمار و ارقام منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بیانگر این واقعیت اســت که چنانچه دولت قصد اعمال افزایش حقوق به منظور جبران تاثیر شــرایط فعلی بر معیشت و حفظ قدرت خرید مردم داشته باشد، الزم است دستمزدها تا درصد زیادی باال رود.

در صورتیکه افزایش دستمزدها بدون ارزیابی صحیح مساله و توجه به علت بروز تورم به عنوان سهلالوصولترین راهکار در نظر گرفته شود، این اقدام در نهایت باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد. لذا چرخه روندهای افزایشی همچنان ادامه مییابد.

باید توجه داشت که در حال حاضر اقتصاد کشور دچار شرایط پیچیدهای شده است و بدین جهت شرایط اقتصاد را میتوان شــرایط خاص تلقی کــرد. در مواردی، برخی چالشها ریشــه در حل مســائلی دارد که خود منوط به حل مساله اول است. به بیان دیگر میتوان گفت که برخی چالشها، نشاتگرفته از یک مساله و از طرف دیگر خود منشأ همان مساله است. بنابراین دستیابی و درک رابطه علت و معلولی بین آنها ضروری است.

در اینجا نیز با افزایــش حقوق به دلیل همین روابط علت و معلولی، زنجیره افزایشها همچنان تداوم مییابد.

تجربه سایر کشورها نیز موید این مطلب است، به عنوان نمونه میتوان به کشور ونزوئال اشاره کرد که یکباره حقوق کارمنــدان و کارگران خود را ۰۱ برابر افزایش داد ولی در قبال تورم شش هزار تا هشت هزار درصد نتوانست کاری کند. پس این موضوع نشان میدهد تنها با افزایش درآمد این مشکل قابل حل نیست و الزم است تورم کنترل شود تا بتوان راهحلی برای درمان موقت و افزایش قدرت خرید مردم داشت.

الزم به ذکر است که خلق پول از هر طریقی از جمله یارانه، افزایش میزان حقوق ...و راهحل مناسبی نیست بلکه جهت مواجهه با این چالش الزم است قدرت پول افزایش پیدا کند. بنابراین آنچه حائز اهمیت اســت این است که ارزش پول باید افزایش پیدا کند نه خود پول و خلق آن. پــس از اینکه ارزش پول افزایش پیدا کرد حجم پول نیز میتواند بدون تبعات منفی افزایش پیدا کند.

لــذا به منظور حل این بحــران و کاهش آثار و تبعات منفی آن الزم است با سیاستگذاری صحیح قدرت خرید مــردم از طریق حفظ و کنتــرل نرخ تورم در حد معقول با سیاســتهای پولی و مالی مناسب، افزایش نرخ رشد اقتصادی و توجه به تولید حفظ شــود تا بســتر مناسبی برای پیشرفت و توسعه کشور فراهم شود.

*کارشناس اقتصادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.