سنگينی«روسگيت»برشانههایترامپ

مقامات قضايي آمريكا خواهان حبس طوالنيمدت وكيل رييسجمهور؛

Jahan e-Sanat - - News -

مقامهاي قضايي آمريكايي در رابطه با پرونده جنجالي دخالت روســيه در انتخابــات ۶۱۰2 آمريــكا عرصه را بر دونالد ترامپ و اطرافيان سابقش تنگتر كرده و رييس پيشين ستاد انتخاباتي وي را به دروغگويي متهم و براي وكيل ســابق رييسجمهوري تقاضاي زندان طوالنيمدت كردند.

اظهارات وكيل سابق ترامپ درباره تماس تيم انتخاباتي ترامپ با مقامات روســيه و همچنين پروژه ساخت يك برج لوكس در مسكو، پرده از بخشهاي ديگري از پرونده دخالتهاي روســيه در انتخابات آمريكا برداشــت. مايكل كوهن اعتراف كرده كــه پيش از اين دربــاره تماس مقامات روســيه با تيم انتخاباتي ترامپ و همچنين درباره پروژه ســاخت يك برج لوكس در مسكو به نمايندگان كنگــره آمريكا دروغ گفته است. خبرگزاري فرانسه جمعه گذشته با انتشار گزارشي درباره ادامه تحقيقات پيرامون نقش روسيه در انتخابات آمريكا از فاش شــدن نكات بيشتر اين پرونده سخن گفته است.

رابرت مولر، بــازرس ويژه پرونده دخالتهاي روسيه در كارزار انتخابات رياستجمهوري سال ۶۱۰2 آمريكا اعالم كرده تحقيقات نشــان ميدهد روســيه از همان اوايل شروع كارزار انتخاباتــي با تيم ترامــپ در ارتباط بوده است. دادستاني آمريكا خواستار حبس طوالني بــراي مايكل كوهن شده است.

ترامپ و پروژه مسكو

كوهن در جريان تحقيقات اعتراف كرده اســت كه نخستين تماسهاي مقامات روسيه با او در نوامبر سال ۵۱۰2 روي داده است. او گفته يك مقام روس خواســتار همكاري سياسي روسيه و آمريكا در سطح باال شده است. همين مقام روس از مايكل كوهن خواســته زمينههاي ديدار بين والديمير پوتين و فرد شماره يك را فراهم كند. در اسناد مربوطبهنقشروسيهدرانتخاباتآمريكا از دونالد ترامپ بهعنوان فرد شماره يك ياد ميشود. افزون بر آن، اين مقام روس به مايكل كوهن گفته است كه همكاري روسيه و آمريكا نه تنها از منظر سياسي بســيار مهم و تعيينكننده است بلكه ميتواند زمينههاي معامالت پرسود را نيز فراهم كند.

يكــي از اين معامالت پرســود، پروژه احداث يــك برج با واحدهاي لوكس در قلب مســكو توسط دونالد ترامپ بوده اســت؛ پــروژهاي كه از آن در اســناد تحت عنــوان پروژه مســكو ياد ميشود. گرچه بر اساس تحقيقات بازرس رابرت مولر، كوهن به پيشنهاد اين مقام روس پاسخ مثبت نداده اســت، اما پروژه مسكو تا ماه ژوئن سال ۶۱۰2 يعني زمان قطعي شدن نامزدي دونالد ترامپ از سوي حزب جمهوريخواه بــراي انتخابات رياستجمهوري، ادامه مييابد.

ترامپ و پروژه مسكو

ترامپ اظهارات مايكل كوهن را در مجموع به سود خود ارزيابي كرده است. رييسجمهوري آمريكا در يك پســت توئيتري اعالم كرده اين اظهارات حكايت از منزه بــودن رييسجمهوري آمريكا دارند. ســخنگوي كاخ سفيد نيز اعالم كرده اظهارات مايكل كوهن حاوي هيچ نكته جديدي نيست كه تاكنون مطرح نشده باشد. اين در حالي است كه برخي ازنمايندگاندموكراتمعتقدنداظهارات كوهن و همچنين تحقيقات بازرس ويژه پرونده دخالتهاي روســيه در كارزار انتخاباتي آمريكا، زمينههاي استيضاح ترامپ را فراهم ساخته است. بر اساس خبر منتشر شــده از سوي خبرگزاري آلمان، جان گارامندي، نماينده كاليفرنيا در كنگره آمريكا در شــمار نخستين كساني اســت كه خواستار استيضاح ترامپ شدهاند.

اتهامات مايكل كوهن

دادســتان آمريكا خواستار حبس طوالني براي مايكل كوهن، وكيل سابق ترامپ شده است. خبرگزاري فرانسه از ۱۵ تا 3۶ ماه زندان سخن گفته است. نكته جالب آنكه دونالد ترامپ نيز چند روز پيش در يك پيام توئيتري خواستار زنداني شدن مايكل كوهن شده بود. سارا سندرز،سخنگويكاخسفيدنيزگفتهبود كهاظهاراتمايكلكوهنباورپذيرنيستند چون او بارها دروغ گفته است. اتهامات مايكل كوهن از جمله فرار مالياتي، دادن اطالعاتدروغبهمسووالنمالي،پرداخت حقالسكوت از جمله به استورمي دانيلز، بازيگر فيلمهاي پورنو و شهادت دروغ در برابر كنگره و مقامات قضايي است. استيضاح در كمين ترامپ گفتني است يكي از چهرههاي اصلي رسوايي واترگيت تاكيد دارد اتهاماتي كه اخيرا در اسناد دادگاهي عليه دونالد ترامپ مطرح شده به قدري است كه كنگره بايد روند استيضاح را آغاز كند. اظهارات جان دين، مشاور ســابق كاخ سفيد در زمان رياستجمهوري ريچارد نيكسون كه در حوادث سرقت از واترگيت و متعاقب آن سرپوش گذاشــتن بر اين رسوايي نقش مهمي داشــت، اندكي پس از آن مطرح شد كه سندي از يك پرونده مايكل كوهن توسط دادستانهاي فدرال در نيويورك منتشر شد. يكي از مهمترين افشاگري اين سند، ادعاي كوهن است كه از طرف دونالدترامپموظفشدهبودپرداختهايي كهنقضقوانينماليكمپينبود،تاييدكند. با وجود آنكه كوهن با دادستانهاي فدرال و تحقيقات بازرس مولر، رييس شــوراي ويژه تحقيقات درباره روســيه همكاري داشــته است، در اين ســند دادستانها خواستار حبس اين وكيل معتمد ترامپ شدند. اين مشاور سابق دخيل در رسوايي واترگيت به سيانان گفت: اظهارات كوهن مستقيما به ترامپ داللت دارد و ميتواند به آغاز فرآيند استيضاح بينجامد. او تاكيد كرد: به نظر من اين مساله بايد در كنگره مطرح شود. معتقدم آنچه اين سند نشان ميدهد گزينهاي جز استيضاح مقابل پاي قانونگذاران آمريكايي نميگذارد. در حالي كه آغاز فرآيند استيضاح نامشخص است، كنترل دموكراتها بر مجلس نمايندگان آمريكا كه از ماه آينده آغاز ميشود، احتمال اجراي اســتيضاح را نســبت به روزهاي نخست رياســتجمهوري ترامپ بيشتر كرده است. زماني كه دموكراتها كنترل مجلسنمايندگانآمريكارابهدستگيرند،

اختيارات بيشتري براي صدور احضاريه خواهند داشت. دروغگويي مدير سابق كمپين ترامپ

بازپرس ويژه پرونده دخالت روسيه در انتخابات رياستجمهوري آمريكا با ارائه اســنادي به دادگاه اعالم كرد كه رييس سابق ستاد انتخاباتي ترامپ در پنج فقره دروغ گفته است. اين در حالي است كه مانافورت تعهد كرده بود با بازپرس ويژه همكاري كند. طبق اسناد مولر، مانافورت دربارهارتباطاتشباكنستانتينكيليمنيك دروغگفتهاست.مولرگفتهكهكيليمنيك با دســتگاه اطالعاتي روسيه كه به هك سيســتمهاي رايانهاي دموكراتها در انتخابات رياستجمهوري ۶۱۰2 متهم شده است، ارتباطات دارد.

به نوشته سيانان، اين مساله نشان ميدهد كه مولر اســناد زيــادي درباره تماسهاي نزديكان ترامپ با روسها دارد. بازپرسويژههمچنيناسناديدرخصوص تماسهاي پيامكي مانافورت با مقامهاي دولت ترامپ در اوايل ســال جاري دارد. سخنگوي كاخ سفيد ادعاهاي مولر را رد كردوباصدوربيانيهايگفت:اسنادمربوط بهمانافورتبههيچوجههيچچيزيدرباره رييسجمهورينميگويد.ايناسنادحتي كوچكترين چيزي در خصوص تباني با روسهانميگويدوكامالبهمسائلمرتبط با البيگري مربوط ميشود.

مانافــورت در ماه اكتبر در چارچوب پرونده روسيه تحت پيگرد قرار گرفت و از آن هنگام در زندان است. وي بعد از آنكه به مولر قول همكاري داده بود، گفته بود هيچ ارتباط مستقيم يا غيرمستقيمي با هيچ يك از اعضاي دولت پس از روي كار آمدن آن نداشته و از هيچ فردي نخواسته است كه در هيچ موضوعي پيامي به دولت برساند. دادستانها ميگويند شواهدي كه آنها در اختيار دارند، حاكي است كه مانافورت در ماه فوريه و مي تماسهايي با مقامهاي دولت از جمله يك عضو ارشد دولت داشته است. اسنادي كه روز جمعه به وقت محلي ارائه نشده است، اطالعاتي درباره اينكه مانافورت چه موضوعاتي را مطرح كرده، به دست نداده است.

گفته ميشود مانافورت در ژوئن۶۱۰2 در برج ترامپ با روسها ديدار داشته است. روسها ميخواســتند اطالعاتي درباره هيالري كلينتون رقيب انتخاباتي ترامپ ارائه كنند. دوره رياست مانافورت بر ستاد انتخاباتيترامپباهكايميلهايكلينتون و حزب دموكرات همراه بود. مولر ابتدا مانافورت را بــه تخلفاتي غيرانتخاباتي متهم كرده بود اما بعدا معلوم شــد كه وي به دنبال كسب اطالعات و اسنادي از مانافورت درباره ارتباط با روسها بوده است. دادستانها ظن آن را داشتند كه مانافورت شايد تخلفاتي در زمينه تامين مالي ستاد انتخاباتي ترامپ داشته است. تحقيقات مولر حــول ميليونها دالري كه مانافورت سالها پيش بابت مشاوره سياسي در اوكراين به دست آورده بود، جريان داشت. مانافورت همچنين از روابط خودترامپبرايگرفتنواميچندميليون دالري استفاده كرده بود.

همكاري نكردن مانافــورت با مولر ممكن است اتهامات جديدي عليه وي ايجاد كند كه سرانجام به محكوم شدن وي منجر ميشود. اين در حالي است كه ترامپ اخيرا احتمال عفو وي طبق فرمان رييسجمهوري را مطرح كرده بود.

افشاگري تيلرســون درباره ترامپ

اين در حالي اســت كه وزير خارجه پيشــين آمريكا ۹ ماه پس از اخراج از سمتش، به افشاگري درباره دونالد ترامپ و درخواستهاي رييسجمهور از او براي قانونشكني پرداخت.

ركستيلرسوندرسخنرانيپنجشنبه شب گذشته در هيوستون اعالم كرد در زمــان وزارت، اكثر اوقات مجبور بوده با ترامپمخالفتكند،چراكهرييسجمهور از وي درخواست انجام اقداماتي را داشته اســت كه غيرقانوني بودهاند. تيلرسون گفت:اغلباوقاترييسجمهورميگفت اين چيزي است كه ميخواهم انجام دهم و اين روشي است كه ميخواهم آن كار انجام شود و من مجبور بودم به او بگويم آقاي رييسجمهور، متوجه هستم كه ميخواهيد چه كاري انجام دهيد ولي نميتوانيد آن را به اين شــكل به انجام برسانيد. اين كار نقض قانون است.

تيلرسون افزود مجبور بوده به ترامپ توضيح دهــد كه براي انجــام قانوني درخواســتها، بايد موضوع را با كنگره مطرح كرد تا بتوان قانوني را تغيير داد. وي افزود هميشه به ترامپ اعالم ميكرده استكهچنانچهرييسجمهورقصدانجام كاري به شكل مد نظر خودش را دارد، حاضر اســت براي آن مورد به مبارزه با كنگره بپردازد، ولي ترامپ در طول اين گفتوگوها همواره از خود دلسردي نشان ميداده است.

تيلرســون گفت انتظــار پيروزي ترامپ در انتخابات رياستجمهوري را داشــته است، چرا كه جامعه آمريكايي از بســياري از موضوعات اساســي دور افتاده است. وي افزود: صادقانه به شما بگويم برايم آزاردهنده اســت كه از قرار معلوم مردم آمريكا ميخواهند آن قدر كم از موضوعات باخبر شــوند كه تنها با ۸2۱ حرف راضي ميشــوند. كنايه او بــه توئيتهاي ترامپ بود كه تنها به انــدازه ۸2۱ حرف التيــن در هر پيام منتشر ميشود. تيلرسون تاكيد كرد كه قصد انتقاد از ترامپ را ندارد، ولي براي مردم آمريكا، جامعه و شهروندان نگران است. او در ادامه با قاطعيت تاكيد كرد كه روسيه در انتخابات رياستجمهوري سال ۶۱۰2 آمريكا دخالت داشته است. او درباره والديمير پوتين گفت: خيلي از مردم درباره شطرنج بازي كردن صحبت ميكنند. او شــطرنج ســهبعدي بازي ميكند. تيلرسون در ماه مارس از سمت خود بركنار شد و رييس سابق سيآياي مايك پمپئو جاي او را گرفت.

رييسجمهوري آمريــكا اين بار از خجالت وزير امور خارجه سابقش درآمد و وي را با عباراتي بيسابقه تحقير كرد. او گفت: مايك پمپئو كارش را عالي انجام ميدهد. من به او افتخار ميكنم. خلف او، ركس تيلرسون ظرفيت رواني الزم را نداشت. او مثل يك تكه سنگ احمق بود و من با سرعتي كه بايد و شايد از دست او خالص نشدم. او تنبل و كودن بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.