انتصابيكزنبرايرياستيكيازبخشهايمهمسيا

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- سازمان سيا اليزابت كيمبر را براي رياست يكي از بخشهاي مهم اين سازمان كه موظف به جذب جاسوسان خارجي و جمعآوري اطالعات است، انتخاب كرد. كيمبر اولين زني است كه براي چنين سرويسي كه اداره «مديريت عمليات» شناخته ميشود، انتخاب شده است. رييس روابطعمومي سازمان سيا اعالم كرد: كيمبر با تجربه ۴3 ســاله ثابت كرده است كه توانايي عهدهگيري مديريت عمليات سازمان سيا را برعهده دارد.

يكي از مقامات پيشــين سازمان سيا اعالم كرد كه كيمبر بسيار زيرك و باهوش اســت و ميتواند جهان را درك كند. انتصاب كيمبر در حالي انجام ميشــود كه در دوره ترامپ زنان در پســتهاي كليدي آژانس امنيت ملي آمريكا قرار گرفتهاند. در ماه مي گذشته جينا هاسپل به عنوان رييس سازمان ســيا انتخاب شد و سال گذشته ميالدي سو گوردون به عنوان معاون رييس اطالعات ملي انتخاب شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.