ادامه راه مركل

بار دیگر یك زن رهبر حزب دموكراتمسيحي آلمان شد

Jahan e-Sanat - - News -

حزب دموكراتمسيحي آلمان جمعه گذشته گزينه مورد نظر آنگال مركل بــراي رهبري اين حزب را انتخاب كرد. به اين ترتيب ميراث و سياســتهاي صدراعظم باسابقه آلمان تداوم خواهد يافت و او ميتواند تا پايان سه سالي كه از دوره صدراعظمياش باقي مانده در اين مقام بماند.

انتخاب آنگريت كرامپ كارنباور،۶۵ ساله، كه همچون مركل ميانهرو و به دور از زرق و برق است نشانه ترجيح اكثريت اعضاي اين حزب به تداوم سياستهاي مركل به جاي تغييرات بنيادي است.بهاينترتيبكرامپكارنباوربيشترينشانسبرايكسب مقام صدراعظمي آلمان را خواهد داشت هر چند بايد مدتي صبر كند. آنگال مركل گفته قصد دارد تا سال ۱2۰2در اين مقام باقي بماند و اكنون با انتخاب يكي از متحدانش به رهبري حزب دموكراتمسيحي اين محتملتر خواهد بود.

كرامپ كارنبــاور 7/۱۵ درصد و فريدريش مرتس 2/۸۴ درصد آراي نمايندگان كنگره حزب حاكم دموكراتمسيحي را به دست آوردند. آنگرت كرامپ كارنباور بعد از آنگال مركل، دومين زني است كه رهبري حزب دموكراتمسيحي آلمان را به دست ميگيرد.

درباره آنگرت كرامپ كارنباور

ناظران مبارزات انتخاباتي ميان ســه نامزد رياست حزب دموكراتمسيحيآلمانبرايننظرندكهآنگرتكرامپكارنباور در مقايسه با رقبايش قويترين نطق انتخاباتي را ايراد كرد. «آ كاكا»، آنگونــه كه گاه آنگرت كرامپ – كارنباور خودش را مينامد، در سخنرانياش در اجالس حزب گفت كه حزب دموكراتمسيحي آلمان بايد قدرتمندترين حزب مردمي باقي بماند. او همچنين از ايده اروپايي قوي دفاع كرد كه در درون باز و در بيرون محفوظ است و به شوراي امنيت اروپا و ارتش اروپا متكي است. او همچنين به موضوعهايي چون ديجيتاليزه كردن، دولت قوي و تامين امنيت شغلي كارگران اشاره كرد.

تجربه و واقعبيني

آنگرت كرامپ كارنباور را تجســم پيونــد با پايه حزب دموكراتمســيحي و نزديكي به واقعيتهــا ميدانند. او در ايالت زارلند كه زادگاه اوست به اين صفتها شهرت دارد. او و همسرش هلموت ۴3 سال است با هم زندگي مشترك دارند و داراي ســه فرزند بزرگ هستند. مردم گاه ديدهاند كه او بر پشت موتورسيكلت همسرش نشسته و او را همراهي ميكند. گاه او را به عنوان تماشــاگر فوتبال ياهاكي روي يخ ديدهاند. هلموت كه مهندس معدن اســت از كارش دست كشيد و وقتش را صرف فرزندانشان كرد تا همسرش بتواند در مشاغل سياسي پيشــرفت كند. هلموت كارنباور در اجالس حزب دموكراتمسيحي در هامبورگ در ميان مهمانان نشسته بود.

آنگــرت كرامپ كارنباور كه پيــش از اين دبيركل حزب دموكراتمسيحي بود پس از اعالم كنارهگيري آنگال مركل در پايــان ماه اكتبر از رياســت حزب، به عنوان نخســتين سياســتمدار معروف زن اين حزب اعالم كرد كه ميخواهد نامزد رياست حزب شــود. او از آن زمان وظايفش به عنوان دبيركل حزب را كنار گذاشت. در مبارزه انتخاباتي غيررسمي با دو رقيب محافظهكارش فريدريش مرتس و ينس اسپان او بيش از هر چيز بر وجوه اجتماعي و ارزشهاي بنيادي حزب دموكراتمسيحي تاكيد ميكرد.

طرفدار حزب مردمي

آنگرت كرامپ – كارنباور هميشــه اصــرار ميورزيد كه جايگاه دموكراتمسيحيها به عنوان آخرين حزب مردمي بايد ميان جامعه باشــد. او همواره با گرايش به راست حزب مخالفت ميكرد.

آنگرت كرامپ كارنباور فرد معتمد و نزديك به صدراعظم آلمان محسوب ميشود، اما او پيش از هر چيز سياستمداري باتجربه در همه ســطوح سياسي است. او كه دانشآموخته رشــتههاي علوم سياسي و حقوق اســت در سال ۸۹۹۱ به مدت شش ماه نماينده مجلس فدرال آلمان بود، اما سپس با حمايت پتر مولر، كه در آن زمان نخستوزير ايالت زارلند بود و هم اكنون قاضي دادگاه قانون اساسي آلمان است، به عرصه سياست در ايالت زارلند بازگشت.

آنگرت كرامپ كارنباور در طول 2۱ سال چهار بار در رأس وزارتخانههاي مختلف ايالتش بوده و همواره از تجربيات دوران وزارت در نطقهايش سخن ميگويد. او در عرصههاي وزارت داخلي، خانواده و زنان، آموزش و فرهنگ و امور اجتماعي تجربه اندوخته اســت. او در سال ۱۱۰2 جانشين پتر مولر شد و به نخستوزيري ايالت زارلند رسيد. او دومين زن سياستمدار از احزابمتحددموكراتمسيحيوسوسيالمسيحيآلماناست كه به باالترين مقام سياسي يك ايالت در آلمان رسيد.

ميتوانم و ميخواهم

آنگرت كرامپ كارنباور در سال ۸۱۰2 به برلين رفت و به عنوان دبيركل حزب دموكراتمسيحي كارش را آغاز كرد. او در سخنرانياشدراجالسحزبدرپايتختآلمانگفت:ميتوانم، ميخواهم و ميشوم و به اين خاطر، با عالقه در خدمت حزب هستم. اعضاي حزب با آغوش باز او را پذيرفتند و به دبيركلي برگزيدند. او از زارلند كوچك به صحنه بزرگ سياست در برلين آمده بود و به زودي به عنوان كســي شهرت يافت كه ميان جناحهاي مختلف و رقيب درون حزب ميانجيگري ميكند و آنهــا را به هم پيونــد ميدهد و در بيرون حزب از عالئق و باورهاي آن به خوبي دفاع ميكند.

مهمترين پــروژه او تاكنون كار براي تدوين اساســنامه جديد حزب بوده است. هدف او از چنين اساسنامهاي تعين بخشيدن به هسته محافظهكار حزب دموكراتمسيحي آلمان اســت كه تحت رياست آنگال مركل نتوانســته بود اعتماد گروههاي اقتصــادي و محافظهكار را جلب كند. او به خاطر اين پروژه به ۰۵ شهر آلمان سفر كرد و با انجمنهاي محلي به گفتوگو نشست و در سخنرانيهاي انتخاباتياش مدام بر تجربهها و گفتوگوهايش در اين ســفرها تاكيد كرد. گويي همين ســفرها بودند كه پيشرفت او را تا رسيدن به رياست حزب هموار كردند.

آنگال مركل و پايان يك مرحله

آنگال مركل پس از۸۱ سال رهبري حزب دموكراتمسيحي با اين پســت خداحافظي كرد. او قرار است تا پايان اين دوره انتخاباتي، يعني ۱2۰2 رياست دولت را بهعهده داشته باشد. نگاهيبهزندگياينسياستمدارخستگيناپذير.قدرتمندترين زن جهان، نخســتين صدراعظــم زن آلمــان، صدراعظم آمريكاييها، رهبر اتحاديه اروپا، دخترك هلموت كهل – اينها برخي از لقبهايي است كه آنگال مركل، صدراعظم آلمان و رهبر حزب دموكراتمسيحي آلمان يدك ميكشد.

او روز 7 دســامبر در كنگره دموكراتمسيحيها آخرين ســخنراني خود را به عنوان رهبر حزب ايراد كرد و عالوه بر برشمردن موفقيتهاي حزب در دوران رياست او تاكيد كرد: من براي صدراعظم شدن زاده نشدم، هميشه آرزويم اين بوده كه در مشاغلي كه بهعهده ميگيريم آبرومندانه عمل كنم و آنها را آبرومندانه ترك كنم.

وقتي كه آنگال دورتئا كاســنر در روز 7۱ ژوئيه ۴۵۹۱ در خانوادهاي مذهبي در شهر هامبورگ زاده شد، هيچكس فكر نميكرد كه او روزي صدراعظم آلمان و يكي از قدرتمندترين سياستمداران جهان شود. پدرش، هورست كاسنر، كشيش مسيحي پروتستان و مادرش، هرلينده كاسنر، دبير رشتههاي التين و انگليسي بود. كاسنرها چند ماه پس از تولد آنگال به آلمان شرقي مهاجرت كردند و در روستاي كويتسوو واقع در ايالت براندنبورگ اقامت گزيدند. آنگال در دوران دبيرستان در رشتههاي رياضيات و زبان روسي زبانزد بود.

او در سال 37۹۱ تحصيل در رشته فيزيك را در دانشگاه اليپزيگ آغاز كرد و پس از پنج سال فوقليسانس گرفت و در سال ۶۸۹۱ در همين رشته موفق به دريافت مدرك دكترا شد. آنگال كاسنر در سال۴7۹۱ با اولريش مركل كه دانشجوي رشته شيمي بود آشنا شد و 77۹۱ با او ازدواج كرد. اين وصلت تنها پنج سال دوام آورد اما پس از جدايي، آنگال نام شوهر خود را حفظ كرد. آشنايي آنگال مركل با يوآخيم زاور در آكادمي علوم آلمان شرقي در سال ۸۹۹۱ به ازدواج انجاميد، اما آنگال اين بار از پذيرفتن نام فاميل شوهرش خودداري كرد. صدراعظم آلمان از دو پيوند زناشويي خود فرزندي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.