افزایش اندک شاخص تاالر

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس- شاخص بورس در پایان معامالت روز گذشته با رشد اندک ۳۲۲ واحدی به ۷۶۱ هزار و ۳۸ واحد رسید. شاخص کل بورس در پایان معامالت روز گذشته به ۷۶۱ هزار و ۳۸ واحد، شاخص کل هموزن اما با افزایش ۴۹۲ واحدی عدد ۷۲هزار و ۶۳۷ واحد، شاخص سهام آزاد شناور با افزایش ۱۴۲ واحدی به ۹۷۱ هزار و ۶۴۲ واحد، شــاخص بازار اول با کاهش ۸ واحدی به ۳۲۱ هزار و ۸۲۳ واحد و شاخص بازار دوم با افزایش ۷۷۲۱ واحدی به ۱۳۳ هزار و ۶۹۶ واحد رسید. بر اساس این گزارش روز گذشته معامالت سهام در نماد معامالتی گروه مپنا با ۷۳۱ واحد، سایپا با ۴۶ واحد و پاالیش نفت اصفهان با ۱۶ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتی شرکتهای فوالد مبارکه با ۲۱۱ واحد، بانک ملت با ۳۹ واحد و سرمایهگذاری غدیر با ۹۷ واحد کاهش، بیشــترین تاثیر منفی را در شاخص از خود بر جا گذاشتند. طی معامالت روز گذشــته نماد معامالتی شرکتهای قند ارومیه، هتل بینالمللی

سپ، نیروسرمایه، حق تقدم مهندســی نصیرماشین، فرآوردههای غذایی و قند چهارمحال، فنرسازی خاور، توسعه سرمایهگذاری کشاورزی آرین توسکا، گسترش صنایع انرژی آذرآب، توسعه سرمایهگذاری کشاورزی آرین توسکا، کشتیرانی دریای خزر، تراکتورسازی ایران، هلدینگ داروپخش، ســرمایهگذاری دارویی تامین و گروه دارویی البرز از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معامالتی شرکتهای سرمایهگذاری صنعت نفت، تراکتورسازی ایران، داروسازی کوثر، رینگسازی مشهد، مواد اولیه داروپخش، واســپاری ملت، سیمان باقران و داروسازی امین متوقف شدند. این گزارش میافزاید روز گذشته اکثر شاخصهای صنایع تاالر شیشهای با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «فنی مهندسی با ۱۵ واحد صعود معادل 0۹/۴ درصد به هزار و ۹۹ واحد، خودرو با ۲۱۹ واحد افزایش معادل ۸۴/۴ درصد به ۱۲ هزار و ۹۴۲ واحد، سایر مالی با ۵0۱ واحد صعود معادل ۹0/۴ درصد به دو هزار و ۸۹۶ واحد، الستیک با ۳۸0۱ واحد ریزش معادل ۳۹/۳ درصد به ۸۲ هزار و ۵۴۶ واحد، اطالعات و ارتباطات با 0۱ واحد کاهش معادل ۱۸/۳ درصد به ۷۴۲ واحد، محصوالت کاغذ با ۱۱۵ واحد افت معادل ۷۴/۳ درصد به ۵۱ هزار و ۳۳۲ واحد، زراعــت با (۸۷۳) واحد کاهش معادل (۶۷/۲) درصد به ۳۱ هزار و ۸۲۳ واحد» رسید. در عین حال نگاهی به آمارهای معامالتی روز گذشته بازار سهام مشخص میکند قیمت سهام نمادهای «وصنعت، خودرو، فالمی، ختور، غگل، خاذین و لبوتان» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «کسرام، سهگمت، وتوس، خموتور، زپارس، وسینا و دانا» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند. روز گذشته همچنین آگهی عرضه سهام ۶۵/0۷ درصد از سهام کنترلی شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد برای عرضه در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه در بازار دوم فرابورس منتشــر شد و در بازار دوم بورس تهران که به معامالت درونگروهی سهامدار عمده اختصاص دارد ۲۲ میلیون سهم بیمه ملت به ارزش ۵/۵ میلیارد تومان کد به کد شد. به این ترتیب در پایان داد و ستدهای روز گذشته بورس، در 0۲۱ هزار و ۶۲۳ نوبت معامالتی، یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش شش هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۴۳۶ هزار و ۹0۱ میلیارد تومان رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.