نقش معامالت الگوریتمی در توسعه بورس

Jahan e-Sanat - - News -

امروز معامالت الگوریتمی آخرین روش داد و ســتد در بــازار ســرمایه کشورهای پیشرفته محسوب میشود و بــازار ما به تقویت این نوع معامالت نیاز دارد، اما آنچــه اهمیت دارد این اســت که باید از طریق فرهنگسازی به فراگیر شدن ابزارهایی از این دست کمک کنیم.

„افزایش„شفافیت

سید مصطفی رضوی، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اهمیت توسعه معامالت الگوریتمی در بازار سرمایه به سنا، گفت، امروز بخش عمدهای از فعالیتهای بازار سرمایه از حالت دستی خارج شده و الکترونیکی انجاممیشود.عضوهیاتمدیرهسازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه یکی از مهمترین متدها در مسیر بازار سرمایه الکترونیکی معامالت الگوریتمی است، افزود: در این روش بر اساس فاکتورهای دقیق تصمیمگیری و رفتارهای مبتنی بر شایعه و هیجان از فرآیند داد و ستد حذف میشود. سید مصطفی رضوی با تاکید بر اینکه معامالت الگوریتمی به علمی شدن تصمیمگیریها در بورس کمــک میکند، گفــت: در معامالت الگوریتمی ما شاهد افزایش شفافیت هستیم و بازیگران با اطمینان، ایمنی و ریسک کمتری داد و ستد میکنند. وی ادامــه داد: با وجود پیشــرفت در توســعه معامالت الگوریتمی اما هنوز عموم ســرمایهگذاران با سازوکارهای اجرایی این روش آشنایی ندارند و در نتیجه در این مسیر به فرهنگسازی نیاز داریم.

„فرهن „گسازی

سعید اســالمیبیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری مهمترین تحوالت بازار سرمایه در سالهای آتی را مبتنی بر فناوری اطالعات دانست و گفت: معامالت الگوریتمی ابزاری آیتی محور است و اگر مسیر آن به درستی هدایت شود حتما به توسعه بازار سرمایه کمک میکند. عضو شورایعالی بورس افزود: در صورتی که فرهنگسازی الزم و صحیحدرخصوصمعامالتالگوریتمی انجامشودشاهدافزایشحجممعامالت، تسهیل فرآیند نقدشوندگی و افزایش کارایی بازار خواهیم بود. وی با اشــاره به نتایج مثبت لیگ ستارگان بورس، گفت: در این مسیر برگزاری رویدادهایی همچون لیگ ستارگان بورس کمک میکند نخبگان جوان حوزه آیتی با عالقه به بازار سرمایه وارد شوند و مسیر ورود آنها به بورس هموار شود.

„توسعه„امکانات

علی امینتفرشی، عضو هیات مدیره شــرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز عنوان کرد: معامالت الگوریتمی در بازار سرمایه به معنای استفاده از برنامههای رایانهای و ماشــین به جای انسان، در خرید و فروش ســهام اســت. در این نوع داد و ســتد، سیستمها با استفاده از دادههــا، زمانبندی، قیمت و حجم سفارشات را ثبت میکنند. عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: در دنیا درصد قابل توجهی از معامالت با این روش انجام میشود و آمارهای شــرکت بورس تهران نشان میدهد در بازار سرمایه ما نیز معامالت الگوریتمی رشــد بسیار خوبی داشته اســت. وی ادامه داد: با این حال بازار سرمایه ما جوان است و توسعه امکانات جدید همچــون معامالت الگوریتمی به فرهنگســازی نیاز دارد و برگزاری مسابقات، فضایی برای آشنایی عموم با ابزارها و روشهای نوین ایجاد میکند. ارتقای نقدشوندگی حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهادار و تســویه وجوه (ســمات)، گفت: در معامالتالگوریتمیسیستمهابراساس اطالعات به جــای فرد تصمیمگیری میکنند و نتیجه آن نقدشوندگی بازار و روانی داد و ستد در بازار ثانویه است. از آنجا که توسعه بازار اولیه وابسته به ایجاد بازار ثانویهای مدرن و روان است و معامالت الگوریتمی نقش مهمی در روانســازی معامالت و نقدشوندگی دارد از ایــن رو به یکــی از ابزارهای ضروری و اجتنابناپذیر بازار سرمایه بدل شــده اســت. وی با بیان اینکه معامالت الگوریتمی باید تنها در اختیار افراد حرفهای قرار بگیرد و در غیر این صورت ممکن است به بازار آسیب وارد کند، تاکید کرد: برای استفاده از این ابزار فرهنگسازی صحیح ضروری است.

„توزیع„ریسک

غال مر ضــا خلیل ا ر جمنــد ی ، مدیرعامل گروه مالی سامان، با بیان اینکه تنوع شرکتها در بورس افزایش پیدا کرده، گفت: تنوع صنایع، تنوع شرکتها و همچنین تنوع ابزارهای مختلف، بــازار ســرمایه را پیچیده میکند و ســرعت داد و ســتد در بازار را افزایــش میدهد. در نتیجه ریســکها نیز زیاد میشــود. عضو هیات مدیــره بانک ســامان افزود: معامالت الگوریتمــی این فرصت را میدهد که سهامداران ریسک خود را توزیــع کنند و خرید و فروش آنها در زمان درســتی انجام شــود. وی ادامه داد: احساس میکنم معامالت الگوریتمی امــکان خوبی برای بازار سرمایه فراهم و در توسعه بازار نقش موثری را ایفا میکند، اما بهرهبرداری از نتایج مثبت آن به فرهنگســازی نیاز دارد و رویدادهایی مشــابه لیگ ستارگان بورس و رقابت الگوریتمی ابزار مناســبی برای فرهنگســازی است.

„توسعه„تکنولوژی

ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی لوتوس پارســیان در خصوص اهمیت توسعه معامالت الگوریتمی گفت: از سالها پیش روش معامالت الگوریتمــی در جهان مطرح شــده و در حــال حاضر حجــم زیادی از داد و ســتدهای بازارهای ســرمایه پیشرفته به این متد اختصاص دارد و توسعه این تکنولوژی جدید در بورس ایران یک قدم مهم به جلو محسوب میشود. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش هزینهها، افزایش حجــم معامالت و افزایش ســرعت در داد و ســتدها محصول معامالت الگوریتمی است. معاون تامین مالی لوتوس پارســیان ضمن بیان اینکه دخالت انســان در فرآیند بــازار با این تکنولوژی حذف میشود افزود: توسعه معامالت الگوریتمی مستلزم اســتفاده از همه امکانات در مسیر فرهنگسازی مستمر است و برگزاری رقابت الگوریتمی میتواند در توسعه این روش معامالتی موثر باشد.

„تقویت„عمق„بازار

سیدرضا علوی، مدیرعامل کارگزاری بانک توســعه صادرات، بــا بیان اینکه معامالت الگوریتمی در دنیا حجم زیادی از داد و ســتدها را بــه خود اختصاص داده، گفت: توسعه معامالت الگوریتمی عامل پویایی بازار ســرمایه، تســهیل نقدشوندگی و افزایش شفافیت است و حجم معامالت را افزایش میدهد. وی ادامــه داد: هرچند ما برای بهرهبرداری کامل از معامالت الگوریتمی نیاز داریم تا عمق بازار ســرمایه کشور را افزایش دهیم، اما در مجموع توسعه این روش معامالتی امری ضروری است. مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات تاکید کرد: البته اگر همزمان با توسعه معامالت الگوریتمیفرهنگسازیالزمانجامنشود و افراد بدون آشــنایی الزم از این روش اســتفاده کنند دچار زیان میشوند و رقابتی مشابه لیگ ستارگان بورس گامی مهم برای آشنایی جامعه با داد و ستد الگوریتمی است.

„ابتدای„راه„هستیم

علیرضا تاجبر، مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین، عنوان کرد: شکل بازار اســتفاده از معامــالت الگوریتمی را اجتنابناپذیر کــرده اما ما اکنون در ابتدای مسیر هســتیم. در حال حاضر معامالت انجام شده در این قالب بیشتر شرطی است تا الگوریتمی! و امیدوارم با ظرفیتهایی که سازمان ایجاد میکند شاهد آینده بسیار خوبی برای معامالت الگوریتمیباشیم.

„اطمینا „نبخشی

مصطفی صفاری، مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان در خصوص معامالت الگوریتمی گفت: در معامالت الگوریتمی دســتورات خرید و فروش اتوماتیک به ســامانه معامالت ارســال میشــود و جزو روشهای پیشــرفته معامالت برخط اســت و عکسالعمل معاملهگران در بازار را افزایش میدهد. وی ادامه داد: بهره بردن از ابزارهای معامالت نوینهمچونمعامالتالگوریتم،اطمینان به بازار را افزایش میدهد و سبب جذب بازیگران بیشتر میشود اما ما نیاز داریم در کنار آن عمق بازار را افزایش دهیم.

„تقویت„معامالت

فردیــن آقابزرگی، مدیــر عامل کارگزاری بانک دی، در پاســخ به این ســوال که برگــزاری رقابت معامالت الگوریتمی چه نقشی در فرهنگسازی ایفــا میکنــد، گفت: دسترســی به نرمافزارها و فناوری اطالعات در نظام معامالتی بورس ما طی۵۲ سال گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده است اما ما همچنان با دنیا فاصله داریم. وی ادامه داد: به عنوان نمونه امروز معامالت الگوریتمی آخرین روش داد و ســتد در بازار ســرمایه کشورهای پیشرفته محسوب میشود و بازار ما به تقویت این نوع معامالت نیاز دارد. این کارشناس بازار ســرمایه افزود: ما باید مکانیسم بازارگردانی به کمک الگوریتمها را ارتقا دهیم و عالوه بــر آن افزایش آگاهی جامعه در خصوص معامالت الگوریتمی وظیفه نهاد ناظر است.

„ارتقای„زیرساخ „تها

بهروز خدارحمی، مدیرعامل گروه سپهر صادرات گفت: یکی از مهمترین موضوعات در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته معامالت الگوریتمی است و ما نیز باید در این مسیر حرکت کنیم اما اجرای کامل معامالت الگوریتمی در بورس نیازمند ارتقای زیرساختهای بازار ســرمایه و فرهنگسازی است. بهروز خدارحمی با بیان اینکه فناوری اطالعات در روش الگوریتمی نقش اول را برعهده دارد، اظهار داشت: با این روش خطای انسانی حذف میشود. وی تاکید کرد: بدون فرهنگسازی ما نمیتوانیم در هیچ حوزهای از بازار سرمایه توسعه ایجاد کنیم و معامالت الگوریتمی نیز از این امر مستثنی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.