جایگزینی۰۱ میلیارد دالر تولیدات داخلی با کاالهای وارداتی

Jahan e-Sanat - - News -

«جهانصنعت»-وزیرصنعت،معدنوتجارتباتاکیدبراینکهوزارتصنعت برای حمایت از تولید و تولیدکننده حد و مرز نمیشناسد، گفت: اولویت اصلی ما حفظوضعیتفعلیتولیداست.رضارحمانیدردیداربانمایندهولیفقیهدراستان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه حفظ وضع موجود واحدهای تولیدی و فعالیت واحدهای تولیدی از فرامین مقام معظم رهبری بوده و دولت نیز این موضوع را نصبالعین کرده است، افزود: در شرایط جدید اولویت اصلی ما حفظ وضعیت فعلی تولید و به تبع آن اشتغال است. وی افزود: در این باره تامین مواد اولیه واحدها و چه مواد داخلی و چه موادی که از خارج وارد میشود، از جمله اولویتهای ماست. وی با تاکید بر اینکه اگر موانع و ناهماهنگیهایی در حوزه تولید وجود داشته یا مواردی وجود دارد که باعث غیرتسهیلگری در این مسیر میشود، باید حل شود، گفت: امید است با استفاده از ظرفیت استانها و به ویژه استانهای مرزی که ظرفیتهای خوبی دارند و همچنین با تفویض اختیارات به استانداران مسیر فعالیت واحدهای تولیدی تسهیل شده و پیگیر هستیم تا مشکالت واحدهای تولیدی را حل کنیم. وی با بیان اینکه در برخی از حوزهها مانند تولید پوشاک، لوازمخانگی ...و تولیدات داخلی داریم، گفت: در سالجاری پروژه ویژهای برای حمایت از کاالی ایرانی که از جملهمنویاتمقاممعظمرهبریاست،داریموبرنامهریزیشدهتامعادل۰۱ میلیارد دالر، تولیدات داخلی، جایگزین برخی از کاالهای وارداتی در کشور شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.