چارهاندیشیبرایسفرهمردم

Jahan e-Sanat - - News -

«جهان صنعت»- هــر ایرانی روز خود را با شنیدن گرانی مواد غذایی شروع میکند و دغدغه تهیه مایحتاج اولیه زندگــی را طی روز به دوش میکشــد این نگرانی این روزها به هشدار جدی تبدیل شده است چراکه گرانیها سفره مردم را کوچک و سالمتی آنان را تهدید میکند. موضوع کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم از جمله تاکیدات دولتمردان درخصوص دســتاوردهای اقتصادیشانبهحسابمیآمد،موضوعیکهباتوجه به سختیهایی که در معیشت مردم وجود دارد، قابل لمس به نظر نمیرسد. با این حال نمیتوان آمارها را هم غلط و یا مخدوش خواند، چراکه بر مبنای مسائل علمی و تجربی تدوین شده و باید ریشه این موضوع را در جای دیگری جستوجو کرد. هرچند هر سال بازارهای اصلی در کشور با تغییرونوساناتقیمتی،تماماقتصادکشورراتحت تاثیرقرارمیدهندامسالنیزهمانندسالهایقبل اما با شدت بیشتر ومخربی باال بازارهای ارز، سکه و طال، خودرو، مسکن و مواد غذایی با بی تدبیری و ضعفمدیریتدولتدچاربیثباتیشدهاست.نکته مهمی که وجود دارد این است که این بازارها به هم پیوسته است. هر تالطمی که در یکی از این بازارها ایجاد شود به بقیه صنفها سرایت میکند.

نتایــج و پیامد بحــران در اقتصاد به اجتماع سرریز میشود. یعنی به نوعی نمود بحرانهای مختلف اقتصادی را در اجتماع میبینیم. شکی نیست که تورم پولدارها را پولدارتر و فقرا را فقیرتر میکند. چنین وضعیتی که سالهاســت با آن درگیر هستیم و نزدیک به سه دهه تورم بسیار باال در ایران موجب شده به دلیل کاهش قدرت خرید، آنهایی که درآمد ثابت دارند؛ فقیر و فقیرتر شوند و حتی طبقه متوسط پرولتریزه شود به این معنا که گروههای درآمدی متوسط متناسب با ارزش پول و تورم قدرت خریدشان کاهش پیدا کند و دچار محرومیتنسبیشوند.

این در حالی است که بررسی گزارش بودجه خانوار نمونه منطقه شهری بانک مرکزی نشان میدهد که درآمد ماهانه هر خانوار ایرانی در سال گذشته حدود ســه میلیون و ۰۶۶ و مخارج هر خانوار حدود سه میلیون و ۰۱۵ هزار تومان بوده است. از آنجا که تعداد افراد خانوار نمونه در سال گذشته حدود 3/3 نفر بوده، درآمد ماهانه هر فرد در ســال گذشته حدود یک میلیون و ۰۰۱ هزار و مخارج هر فــرد حدود یک میلیون و ۰۶ هزار تومان بوده است.

بررســی آمار درآمد خانوار ســال ۶۹، نشان میدهد، درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته 3۴ میلیــون و ۷۲۹ هزار تومان و هزینه نیز ۲۴ میلیون و۰3۱ هزار تومان بود به این ترتیب درآمد خانوار ایرانی از هزینههایشان پیشی گرفته است.

این فاصله درآمد و مخارج هر خانوار ایرانی با تهدید سالمت آنان جبران میشود.

در مجموع با گرانی مــواد پروتئینی، میوه و غالت سفره مردم کوچک شــده است و قدرت خرید خانوادهها به شدت کاهش پیدا کرده است. به عبارتی باید گفت اندازه سفره مردم با گرانیهای اخیر نصف شــده اســت. این در حالی است که سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد (فائو) اعالم کرد قیمت جهانی مــواد غذایی در نوامبر به پایینترین سطح در بیش از دو سال گذشته کاهش پیدا کرد.

شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه ســبدی از غالت، دانههــای روغنی، محصوالت لبنی، گوشت و شکر را بررسی میکند در نوامبر به ۸/۰۶۱ واحد رســید که در مقایســه با رقم بازبینی شده ۹/۲۶۱ واحد در اکتبر، کمتر بود و این شاخص در پایینترین سطح از ماه می سال ۶۱۰۲ قرار گرفت.

بحران فساد در اقتصاد

وضعیت آشفتهبازارها در کشــور نشان از ضعف عملکرد دولت اســت و از سویدیگرنشانگرنفوذهای فساد در بدنه اقتصاد کالن کشور است. تبعات بروز فســاد در اقتصاد تنها به ضرر و زیان مردم است. به گفته حسن عابدیجعفری در همایش مبارزه با فساددانشکدهمدیریتدانشگاهتهران،نقطهکلیدی در مبارزه با فســاد این است که هم نهاد قدرت و هم نهاد ثروت مستعد فساد هستند یعنی جایی که قدرت و ثروت انباشته شود نباید انتظار مبارزه با فساد داشت و این تجربه تاریخی است که مربوط به یکسرزمینیایکبرههزمانیخاصنیستاینکه ماانتظارداشتهباشیمایندونهادخودشانرااصالح کنندبعیداستبنابرایننیازمندنهادسومهستیم و آن نهاد علمی است.وزیر بازرگانی دوران جنگ با اشاره به نقش نهاد علم در مبارزه با فساد گفت: در گام اول زیرساختهای نظری مبارزه با فساد توسط این نهاد تهیه میشود باید توجه داشت که مبارزه با فساد غیرمبتنی بر دانش و علم عین فساد و مهلکترین اشتباه این است که بدون دانش به مبارزه با فساد بپردازیم.وی ادامه داد: گام دوم این استکهاگردانشمندانوعلماگرفتاریخاصیرادر جامعهدیدندبایدپیشگامعملیمبارزهباآنباشند و البته سختتر از گام اول است اگر حضور فعال حاصل نشود دو نهاد قدرت و ثروت هیچ مبارزهای انجام نخواهند داد.

سفره مردم را تهدید میکنند

رییــس کانون صنایع غذایی ایران پیشنهاد کرد تاباتوجهبهشرایطحساس کنونیواهمیتبسیارباالی معیشت مردم، کارگروهی متشــکل از نماینده ویژه رییسجمهوری، وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیز جهاد کشاورزی به همراه نماینده کانون صنایع غذاییتشکیلشودتابارصددائمیوضعیتصنعت غذا، از خطراتی که سفره مردم را تهدید میکند، جلوگیری به عمل آید.

محمدرضامرتضویبااشارهبهروندتخصیصارز به صنعت غذا در سامانه نیما، اظهار کرد: متاسفانه کماکاننارساییهاییدرگشایشاعتباراتاسنادی و تخصیص ارز وجود دارد و استثنایی برای صنایع غذایی لحاظ نشده است و این در حالی است که واردات کاالهای اساســی در اختیار شرکتهای دولتی بوده و سایر فعاالن صنعت غذا برای تامین مواد اولیه با مشــکالت عدیدهای در دریافت ارز مواجه هستند.وی ادامه داد: بهمنظور تخصیص ارز مسائل مختلفی وجود دارد و تا مرحله نهایی دور باطلی ایجاد شده است و در سامانه نیما بهمنظور تخصیص ارز تسهیل نیست و روند کلی دارای ایراد

است و باید راهحل مطمئنی برای مراودات بانکی مدنظر قرار گیرد تا فعاالن اقتصادی به ویژه در حوزه تولید و صنعت با مشکل مواجه نشوند.

رییسکانونصنایعغذاییایرانبااشارهبهاینکه شرایط در اسفندماه و فروردینماه پیشرو ممکن است با مشکالت بیشتری همراه شود، گفت: باید بهمنظور پیشبرد امور به ویژه در صنعت غذا هرچه سریعتر چارهاندیشی کرد تا با تدبیر صورت گرفته سفرهمردمبامشکلمواجهنشود،چراکهواحدهای تولیدی در حال حاضر با مشکل مواجه هستند و ممکن است در آیندهای نزدیک این مشکالت به بحرانتبدیلشود.مرتضویباانتقادازاینکهپیشبرد

فعالیتها نیاز به امضاهای طالیی دارد و متاسفانه با بازگشت موانع بوروکراسی مواجه هستیم، اظهار کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی در بخش صنایع غذایی به هر نحوی که بود توانستند سالجاری را سپری کنند و تا حد قابل توجهی از اثرات تحریم بر ســفره مردم جلوگیری شد، اما باید در ارتباط با آیندهای نزدیک برنامهریزی شــود، در غیر این صورتمشکالتمختلفیگریبانگیرصنعتغذایی در کشور خواهد بود.وی ادامه داد: یکی از راههایی که امیدواریم عملیاتی شود، برقراری کانال مالی ایران و اروپا و در نظر گرفتن صندوقی برای خرید کاالهاستکهمیتواندکمکشایانیبهفعالیتهای تولیدیوصنعتیداشتهباشد.رییسکانونصنایع غذایی ایران با بیان اینکه باید خطوط معامالتی با چین مجددا برقرار شود، به ایسنا گفت: بخشی از نیازها در صنعت غذا به ویژه در بخش قطعات از کشــور چین قابل تامین بود که باید با توجه به اختالالت پیشآمده پس از تحریم نسبت به این مساله واکاوی کرد و براساس تعامل مناسبی که بین ما و چینیها برقرار است امیدواریم این مشکل هرچه سریعتر حل شود.

مرتضوی، افزود: عالوه بر این با توجه به روابط مناسب سیاسی بین ایران و روسیه و با توجه به اینکه روسها به عنوان یکی از بزرگترین فعاالن غالت در دنیا فعالیت میکنند، امیدواریم امکان تبادالت مالی از طریق روبل- ریال برقرار شود و در برهه زمانی کنونی بتوانیم با توجه به روابط سیاسی مناسب با چین و روسیه بخشی از نیازهای خود را حل کنیم.

رییس کانون صنایع غذایی ایران با تاکید بر اینکهتمامیمسووالنودستگاههایدولتیدرکنار فعاالن صنعت غذا باید تالش کنند تا سفره مردم از این کوچکتر نشود، خاطرنشان کرد: شخص رییسجمهوریونیزوزرایصنعت،معدنوتجارت و نیز جهاد کشاورزی باید بهصورت ویژه مشکالت صنایعغذاییکشوررارصدکنندوباتصمیمگیری درست شرایط به گونهای پیش برود که نگرانی در ارتباط با این حوزه وجود نداشته باشد.

وی بــا بیان اینکه گران شــدن قیمتها در صنعت غذا دو عامل روانی و واقعی دارد، ادامه داد: عامل روانی در گرانی قیمتها در صنایع غذایی تاثیرگذاری بیشتری دارد و مسووالن باید به این مسالهتوجهویژهایداشتهباشندوباهماهنگیبین دستگاهها، مشکالت و مسائل واحدهای تولیدی و صنعتی را حل کنند. متاسفانه در زمان جنگ تحمیلی دولت با فعالیتهای ضربتی و جهادی حساسیت مساله را در صنعت غذایی درک کرده اما متاسفانه در حال حاضر حساسیت مساله برای مسووالن دولتی مختلف نشده است.

از ابتدای ســالجاری که بازار ارز دچار نوسان و افزایش قیمت شد، شرایط برای فعاالن صنایع غذایــی بهمنظور تامین مواد اولیــه و واردات در بخشهای مختلف به ویژه قطعات و تجهیزات با مسائل مختلفی روبهرو شد که با تدابیر اندیشیده شده، هرچند شاهد افزایش چندبرابری قیمتها بودیم، اما تا حد ممکن از کوچک شــدن سفره مردمجلوگیریبهعملآمدودرحالحاضرفعاالن صنعت غذایی تاکید دارند که از هماکنون باید برای فعالیت در این حوزه طی سال آتی چارهاندیشی شود، چراکه در غیر این صورت، تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم خواهد داشت.

هدف معیشت مردم است

در حالــی کــه عدنان موســیپور، رییــس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و قطر در خصوص وضعیت و اهمیت سفره مردم پیش تر اظهار کرد: تحریمهای آمریکا علیه ایران دقیقا سفره مردم را هدف قرار داده است و هیچ تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی قائل نشده و بیشترین فشار را هم به بخش خصوصی و مواردی که مرتبط با معیشت مردم است، وارد میکند.

بنابرایــن ادعای اینکه تحریمهــا برای مردم نیستند، کامال کذب است. در حال حاضر عمده فشارهای اقتصادی ما ناشی از تحریمها و استمرار تحریمها در سالیان گذشته است؛ بنابراین حرف اساسی و خواسته اصلی فعاالن اقتصادی این است که در این شرایط، فرصتهایی در داخل ایجاد شود تا بتوان از بحرانها عبور کرد.

سخنآخر

حاال با شــرایطی که دشمنان برای وضعیت معیشت و سالمتتان در نظر گرفتهاند دولت نباید به وضعیت خانوادهها بیتفاوت باشد، به دلیل اینکه تمام کاالها و اجاره مغازهها باال رفته است. به گفته کارشناسان و صاحبان نظر، کشور در شرایط جنگ اقتصادی است، بنابراین به تدابیری احتیاج داریم که دولتمردان را در میدان هدایت کند و بتوانند در این شرایط کشور را اداره کنند و به اقتصاد سر و سامانی بدهند.

از طرفی دولت باید بسته حمایتی و اضطراری و پشتیبانی برای مردم در نظر بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.