حباب قیمتی به کاشی و سرامیک هم سرایت کرد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رییس اتحادیه کاشیفروشان و کاشیسازان با بیان اینکه قیمتگذاری کارخانجاتتولیدیافسارگسیختهاست،گفت:کیفیتمحصوالتداخلی،قابلیت رقابت با محصوالت درجه یک جهان را دارد اما عدم بازاریابی مناسب در بازارهای هدف، اجازه صادرات کاشی و سرامیک ایران را نمیدهد.

مصطفی گودرزی درباره بازار کاشی و سرامیک اظهار کرد: حجم قابلتوجهی از مواد اولیه تولید کاشی و سرامیک از طریق واردات تامین میشود و این موضوع عاملی شده تا ارز بسیاری در این صنعت مورد استفاده قرار گیرد و با نوسانات نرخ ارز به ویژه دالر، نوسان قیمتی گریبان این بازار را گرفته است.

رییس اتحادیه کاشیفروشان و کاشیسازان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی تولید با کمبود مواد اولیه مواجه است که متاسفانه برخی از تولیدکنندگان با تکیه بر افزایش نرخ ارز و عدم دسترسی آسان به مواد اولیه باکیفیت، قیمت محصوالت را بیش از حد منطقی و واقعیت بازار گران کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.