افزایشزیرپوستیقیمتخودرو

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-درجلسهایکهازسویخودروسازانوقطعهسازانبارییسمجلسشورای اسالمی برگزار شده مقرر شد خودروهای باالی ۵۴ میلیون تومان با رعایت کردن ضوابط قیمتگذاری، افزایش قیمت بدهند.با اعالم رسمی ایرانخودرو برای افزایش قیمت برخی محصوالت خود از جمله وانت آریسان، قیمت چهار محصول پژو پارس اتوماتیک3۸ میلیون تومان،S۰3 اتوماتیک۱۴۱ میلیون تومان، رنو تندر۰۹ پیکاپ ۷۷ میلیون تومان و وانت آریسان دوگانهسوز۶3 میلیون تومان مشخص شده است. با این اقدام ایرانخودرو، عمال افزایش قیمت خودرو به صورت رسمی در بازار کلید خورد. این در حالی است که طی روزهای گذشته زمزمههایی مبنی بر افزایش قیمت خودرو با فرمول پنج درصد کمتر از حاشیه بازار آزاد به گوش میرسید که البته هنوز هیچ تاییدیاتکذیبیبرآننشدهوکاربهسازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگان احاله داده شده است. بر این اساس شهابالدین بیمقدار، رییس فراکسیون حمایت از صنعتقطعهسازیبااشارهبهافزایشرسمیقیمتخودروطییکیدوروزگذشتهبه مهرگفت:جلسهایمیانخودروسازانوقطعهسازانبارییسمجلسشورایاسالمی برگزار شده و بر این اساس با توجه به اینکه خودروسازان بر این باورند که سود آنها بابتتغییراتقیمتخودرودربازارصفراستوازتغییراتقیمتیحاشیهبازارسودی نمیبرند،تصمیمبراینگرفتهشدکهبرایخودروهاییکهتحتقیمتگذاریشورای رقابت به شمار نمیروند، خودروسازان بر اساس سنجه بازار اقدام کرده و نرخ را تعیین کنند. بر این اساس تغییرات قیمت چهار محصول ایرانخودرو نیز در این جهت انجام شده است.وی افزود: بر اساس مصوبات شورای رقابت، خودروهای باالی ۵۴ میلیون تومان عمال از شمول قیمتگذاری خارج بوده و قیمت آنها با توجه به شرایط بازار تعیینمیشد.برایناساسقرارشدنرخاینخودروهابادرنظرگرفتنضوابطمربوطه و نظارتهایی که از سوی دستگاههای ذیربط انجام میشود، در بازار افزایش یابد. بیمقدارگفت:براساستصمیماتیکهدراینجلسهلحاظشد،قراربرایناستکهدر مورد خودروهای کمتر از۵۴ میلیون تومان نیز کارگروه تنظیم بازار با همکاری سازمان حمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگان،بهیکتصمیممشترکبرسندوقیمتاین خودروها را به صورت رسمی تغییر دهند. البته پیشنهادات مطرح شده در آن جلسه اینبودکهخودروسازانتمهیداتیبیندیشندکهخودروبهخریدارانواقعیاختصاص یافته و پول آن به صورت اقساطی از مردم دریافت شود. اگر این اتفاق رخ دهد، دست دالالن قطع خواهد شد.وی به اشتغال۰۵۵ هزار نفری در صنعت قطعهسازی اشاره و خاطرنشان کرد: هم رییس مجلس و هم نمایندگان و اعضای کمیسیون حمایت از تولید داخلی، تاکید دارند که مجموعه تصمیمات خودروسازان به نفع خریداران واقعی و مصرفکنندگان خودرو باشد تا دست دالالن هم قطع شود. همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد ابتدا خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نبودند، اصالح قیمت شوند و در مرحله بعد خودروهای کمتر از۵۴ میلیون تومان با مکانیسم تعیین شده که از سوی کارگروه کنترل بازار و سازمان حمایت اعالم خواهد شد، قیمتگذاری شوند.رییس فراکسیون حمایت از صنعت قطعهسازی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد اگر خودروسازان اقدام به پیشفروش خودرو کردند، ۰۶ درصد مبلغ حاصل را به قطعهسازان اختصاص دهند تا تولید و توزیع قطعات یدکی خودرو با مشکل مواجه نشود. اما خودروسازان نیز باید به تعهدات قبلی خود عمل کنند و هر چه سریعتر آنها را مطابق با قراردادهای منعقد شده، عملیاتی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.