۰۱ اثر تاریخی استان تهران در آستانه ثبت ملی

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان تهران از ثبت ۳ اثر اســتان تهران در فهرست آثار ملی خبر داد و گفت: پرونده 10 اثر تاریخی دیگر تهران نیز برای ثبت ملی تکمیل و ارسال شده است.

دالور بزرگنیا دراین باره گفت: پرونده 10 اثر تاریخی اســتان تهران برای ثبت ملی برای نهایی شــدن وضعیت به شورای ثبت و حریم سازمان میراث فرهنگی ارسال شده است که به مرور تا پایان امسال در فهرست آثار ملی قرار خواهند گرفت.

او اضافه کرد: ۳ اثر کاروانســرای شــاه عباسی در جنوب غربی میدان حضرت عبدالعظیم شــهر ری و روبهروی مســجد خاتمالنبیین با قدمت قاجاری و کارخانه سیمان با قدمت پهلوی اول در کنار کوه بیبیشهربانو در شهرســتان ری و عمارت و ســر درهای واقع در ضلع شمالی و شرقی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمی با قدمت قاجاری در کمیته فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.