279 هزارشهروندایرانیامسالبهگرجستانسفرکردند

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- نهاد ملی گردشگری گرجستان اعالم کرد: 279 هزار شهروند ایرانی در 11 ماه سال 2018 میالدی به گرجستان سفر کرده است.

به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک مسافرت شــهروندان ایرانی در 11 ماه سالجاری میالدی به گرجستان در مقایسه با مدت مشابه یک سال قبل ۳/۳ درصد افزایش یافته است.

ایران پس از روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکیه در رده پنجم و در میان پنج کشور اولی است که شهروندان آن گرجستان را برای مسافرت انتخابمیکنند.

براساس این گزارش، در 11 ماه سالجاری میالدی در مجموع هشت میلیون و 100 هزار نفر از اتباع خارجی از گرجستان دیدار کردهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال 2017 میالدی، 11 درصد بیشتر است.

بنا بر این گزارش شمار افرادی که در مدت یاد شده به قصد گردشگری به گرجستان سفر کردهاند، چهار میلیون و 400 هزار نفر بوده و در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل 17/2 درصد بیشتر است.

درآمد گرجستان در کل سال 2017 میالدی از حوزه گردشگری اگر چه 2/7 میلیارد دالر بوده ولی در 10 ماه سالجاری این رقم به 2/8 میلیارد دالر رسیده است. یک میلیون و 0۳۳ هزار شهروند روسیه، یک میلیون و 11۳ هزار شهروند جمهوری آذربایجان، یک میلیون و 162 هزار نفر شهروند ارمنستان و یک میلیون و 1۳ هزار نفر شهروند ترکیه در 11 ماه سال 2018 به گرجستان سفر کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.