اختالل گسترده در سرويسهاي فيسبوك

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا - بسياري از كاربران فيسبوك اعالم كردهاند كه دسترسي آنها در روز گذشته با اختالالت گستردهاي مواجه شده است.

بر اساس گزارشهاي منتشر شده از سوي وبسايت Downdetector كه همواره آخرين گزارشهاي اختالل و قطعي سرويسهاي مختلف اينترنتي را منتشــر ميكند، كاربران فيسبوك روز گذشته اعالم كردند كه در مناطق گســتردهاي از شــرق اياالت متحده آمريكا در دسترسي به شبكه اجتماعي فيسبوك با مشكل مواجه بودهاند.

تقريبا دو ســوم كاربران فيسبوك خاطرنشــان كردهاند كه به طور كلي دسترسيشان به فيسبوك قطع شده بوده، اين در حالي است كه برخي ديگر از آنها ميگويند تنها در انجام برخي از كارها و قابليتهاي اين پلتفرم با مشكل مواجه بودهاند. بر اساس گزارش اسپوتنيك، ساير سرويسها و اپليكيشنهاي توسعهدادهشدهتوسطفيسبوكنظيرواتسآپ،اينستاگراموفيسبوكمسنجر نيز در شهر و اياالتي نظير نيويورك، مريلند، كاروليناي شمالي و ويرجينيا با اختالالت گسترده مواجه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.