افزايش تهديد ارزهاي ديجيتال

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- آمارها نشان ميدهد كه بازار ارزهاي ديجيتال با وجود افت شديد قيمتها، همچنان مورد توجه كاربران سراســر دنيا قرار دارد. افت ۰۰52 دالري بيتكوين طي ماه گذشته بيانگر آن بود كه ارزهاي ديجيتال هنوز ارزش واقعي خود را در دنيا پيدا نكردهاند و اين بازار به قول تحليلگران، با ريسكهاي زيادي براي سرمايهگذاري مواجه است اما با همه اين هشدارها آمارها نشــان ميدهد كه هنوز مردم سراســر جهان دســت از استخراج رمزارزها برنداشــتهاند و همچنان نرمافزارهاي ماينينگ مورد اســتقبال كاربران قرار دارد.

اين موضوع مورد توجه هكرها نيز قرار گرفته است و امروز شاهد افزايش بدافزارها و جاسوسافزارها با لباس بيتكوين و ديگر ارزها هستيم.

تحقيقات نشان ميدهد كه با شيوع گسترده بدافزارهاي مرتبط با ارز رمزها، آنتيويروسها و نرمافزارهاي امنيتي از شناسايي ويروسها و بدافزارها در اين زمينه عاجزند و نميتوانند بيشتر اين تهديدات را شناسايي و از بين ببرند.

اين موضوع در آنتيويروسهاي معروف دنيا به روشني مشهود است و اين ضعف، بسيار مورد توجه هكرها قرار دارد.

بيشتر اين بدافزارها با عنوان استخراجكننده انواع ارزهاي ديجيتال در فضاي مجازي منتشر ميشوند و برخالف نامشان هيچگاه اقدام به استخراج نميكنند و تنها با فريب كاربران از فعاليت آنها جاسوسي ميكنند و بعضي از آنها اطالعات كاربران را در اختيار شــركتهاي تبليغاتي قرار ميدهند. وي ادامــه داد: البته اين بيخطرترين اتفاقي اســت كه براي قربانيان اين بدافزارها رخ ميدهد و اين ماجرا ميتواند خطرات بســيار بيشــتري را به كاربران تحميل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.