بررسي واگذاري۰۶ هزار مسكن مهر به كميته امداد

Jahan e-Sanat - - News -

وزير راهوشهرسازي با اشاره به ركود توليد در بازار مسكن گفت: مهمترين برنامه جريانسازي توليد با هدف ايجاد تعادل بين سير تقاضا و سير توليد در بازار مسكن است. محمد اسالمي پس از برگزاري جلسه با حضور استاندار گلستان و مديران كل استاني در جمع خبرنگاران با اشاره به سياستهاي بخش مسكن وزارت راهوشهرسازي اظهار داشت: وظيفه وزارت راهوشهرسازي در بخش مسكن به موجب قانون اساسي، فراهم كردن زمينه خانهدار شدن مردم جامعه با اولويت قشر متوسط و كمدرآمد است.

وي افزود: با توجه به ركود توليد مســكن در كشور مهمترين برنامه ما جريانسازي توليد با هدف ايجاد تعادل بين سير تقاضا و سير توليد است.

وزير راهوشهرسازي تكميل واحدهاي باقيمانده مسكن مهر با كمك مردم متقاضيان را اولويت برنامههاي مسكن اعالم كرد و گفت: 60 هزار واحد مسكن مهر به كميته امداد امامخميني(ره) منتقل ميشود كه شهر به شهر در حال بررسي است.

اســالمي با بيان اينكه «برنامه توليد 00۱ هزار واحد مســكوني در بافتهاي فرسوده 0۷۲ محله به ۱3 استاندار ابالغ شده است» تاكيد كرد: طبق دستور رييسجمهوري و مصوبه دولت تمامي زمينهاي متعلق به دســتگاههاي دولتي كه در بافتهاي فرسوده واقع شده است بايد براي اجراي طرح نوسازي بافتهاي فرسوده در اختيار وزارت راهوشهرسازي قرار گيرد.

وي با اشاره به طرح بازآفريني شهري نيز گفت: در مراكز شهرها بافت واجد ارزش در قالب طرح بازآفريني شهري ارائه ميشود كه منابع مورد نياز آن از صندوق توسعه ملي تامين شده و تسهيالت كمبهره به عالوه محاسبه هزينه صفر براي صدور پروانه ساختمان به آن تعلق ميگيرد.

وزير راهوشهرســازي تصريح كرد: در طرح بازآفريني شــهري مهم شــكلگيري جريان توليد مسكن با همكاري مسكنســازان، دولت و مردم است.

اســالمي از دســتور رييسجمهوري براي توجه به تامين مســكن خانهاوليهــا در طرحهــاي فوق خبــر داد و گفت: طبق اين دســتور رييسجمهوري، استانها با يكديگر وارد رقابت ميشوند و استان برنده ضمن دريافت جايزه، مجوز آغاز عمليات نوســازي يا بازآفريني محالت ديگر را دريافت ميكند.

وي در ادامه به برنامه وزارت راهوشهرسازي و دستورات ابالغ شده به ســاير دستگاهها نسبت به رفع نقاط پرحادثه اشاره كرد و گفت: 3300 نقطه پرحادثه در كشور وجود دارد كه نيمي از آنها در اولويت يك و نيمي ديگر در تقدم دو قرار دارند، اما در تالش هســتيم منابع مالي مورد نياز براي رفع نقاط پرحادثه با اولويت يك شروع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.