بحران در سازمان نظام مهندسي تهران

Jahan e-Sanat - - News -

عضو هياتمديره هشتم ســازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: اگر امروز اعضاي هياتمديره نتوانند هياترييسه اين سازمان را انتخاب كننــد، كل هياتمديــره منحل و مجددا انتخابات برگزار ميشود.

انتخابــات هياتمديــره هشــتم نظام مهندسي استان تهران روز جمعه 3۱ مهرماه امسال با حضور ۱۵۷9 نفر از 3۲۱ هزار عضو اين سازمان برگزار شد و ۵۲ نفر به عنوان اعضاي هياتمديره انتخاب شدند.

با اينكه بيش از 60 روز از برگزاري اين انتخابات ميگذرد، هنوز اعضا نتوانستهاند رييس و ســاير اعضاي هياترييســه اين ســازمان را انتخاب كنند. بر اساس قانون نظام مهندسي ســاختمان، چنانچه اعضا نتواننــد ظرف دو ماه از برگزاري انتخابات، جلسات هياتمديره را با حضور هياترييسه منتخب خود برگزار كنند، اين هياتمديره، منحل و انتخابات جديد پس از شــش ماه برگزار خواهد شد.

ايــن همــه در حالــي رخ ميدهد كه شــوراي مركزي ســازمان نظام مهندسي ساختمان كشور كه متشــكل از تعدادي از اعضاي منتخــب هياتمديرههاي نظام مهندســي ساختمان در استانهاست و به عنوان نهاد سياســتگذار براي سازمانهاي اســتاني تصميمگيــري ميكنــد، از يك ســال قبل تاكنون دســتخوش تالطمات گستردهاي است.

تغيير وزير راهوشهرسازي نيز نتوانست چالشهاي اين ســازمان را كاهش دهد به خصوص كه مشخص نيست موضعگيري نهايــي محمــد اســالمي، وزيــر جديد راهوشهرســازي در قبال نظام مهندســي ساختمان چيست.

با اين حال چنانچه اعضاي هياتمديره هشــتم نتوانند رييس دوره جديد سازمان نظام مهندســي ساختمان استان تهران را انتخاب كنند، پازل مصائب نظام مهندسي تكميل و چاه معضالت اين سازمان عميقتر خواهد شد.

حمزه شكيب، عضو هياتمديره سازمان نظام مهندســي ســاختمان استان تهران در گفتوگــو با مهــر در خصوص انتخاب هياترييسه اين ســازمان اظهار داشت: با توجه به تفاوت ديدگاهي كه ميان منتخبان هياتمديره هشتم سازمان نظام مهندسي ساختمان اســتان تهران وجود دارد، براي انتخاب هياترييســه اين ســازمان، كار دشــواري ميان اعضاي هياتمديره وجود دارد. اما به هر حال با گذشــت بيش از 60 روز از تشكيل هياتمديره، هنوز نتوانستهايم هياترييسه را برگزينيم.

وي ادامه داد: سه گروه همفكر از ميان اعضاي هياتمديره تشكيل شد كه ساليق مختلفي براي اداره سازمان دارند. قرار شد هياترييسه ائتالفي از اين سه گروه تشكيل شود. يكي از گروهها ميگويد تعداد نفرات گروه ما بيشتر است و بايد هياترييسه از ميان ما باشــد. يكي ديگر از آنها مقبوليت خود را مطرح كرده و ميگويد فردي كه قرار است رييس سازمان باشد، بايد هم مقبوليت درونسازماني از سوي مهندسان عضو داشته باشد، هم مقبوليت برونسازماني از سوي نهادهاي ناظر و باالدســتي سازمان چون فردي كه انتخاب ميشود، بايد بتواند منافع جمعي اعضا و منافع ملي را تامين كند.

عضو هياتمديره هشــتم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در پاسخ به اين پرســش كه آيا منظور گروهي كه خواهان انتخاب رييس جديد اين سازمان به عنوان فرد مقبول هســتند، احمد خرم رييس دوره هفتم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران است يا خير گفت: نه چنين موضوعي مد نظر نيست.

شــكيب تاكيد كرد: تاكنون هيچ فرد يا افرادي به عنوان نفرات نهايي براي انتخاب رييس ســازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران انتخاب نشده است.

وي ادامــه داد: اگر امروز هياترييســه انتخاب نشــود، اين دوره مشمول ماده 9۲ قانون نظام مهندســي ساختمان ميشود به اين معنــا كه اعتبارنامه اعضا لغو و كل هياتمديره منحل ميشود.

ســپس تا شش ماه امور مربوط به نظام مهندسي را وزارت راهوشهرسازي مديريت ميكند و پس از شش ماه، انتخابات جديد براي انتخاب اعضــاي هياتمديره برگزار خواهد شد.

عضو هياتمديره نظام مهندسي يادآور شــد: به نظر ميرســد امروز هياترييسه انتخــاب خواهد شــد و مــاده 9۲ اعمال نميشــود. بعيد ميدانم كــه برخي اعضا مايل باشند عضويت خود را در هياتمديره سازمان از دست بدهند.

عضو شوراي شــهر سوم تهران تصريح كرد: سازمان نظام مهندسي نياز به تغيير در شــيوه اداره دارد. از وضعيت فعلي اين ســازمان، نه اعضــاي آن رضايت دارند نه وزارت راهوشهرســازي راضــي اســت، نه شــهرداري تهران و نه ســرمايهگذاران در بخش مسكن و ساختمان.

روند فعلي سازمان به گونهاي نيست كه بتوانــد منافع ملي در اين بخش را به نحو احسن تامين و خدمات مهندسي را به نحو مطلوب ارائه كند.

شكيب گفت: حدود 0۲ نفر از ۵۲ عضو هياتمديره اين سازمان، كانديداي حضور در هياترييسه هستند. همچنين بيش از هفت نفر نيز خود را براي رياست سازمان كانديدا كردهاند و خود را مناســب جايگاه رياست ميدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.