ورودسازمانهواپيماييبهماجرايارزانفروشيبليت

Jahan e-Sanat - - News -

فارس-

معاون وزير راهوشهرســازي با ابراز «اجازه لطمه واردشــدن به آزادسازي نرخ بليت هواپيما را نميدهيم» گفت: به هر گونه رقابت مضر چه از سوي آژانسها، چه خطوط هوايي و چه مراكز عرضهكننده بليت از طريق سيستمهاي الكترونيكي، رسيدگي و برخورد ميكنيم. علي عابدزاده در واكنش به ارسال نامه تهديدآميز انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران براي يك سايت فروش آنالين بليت بهدليل ارائه تخفيف به مردم، اظهار كرد: آزادسازي نرخ بليت هواپيما بحث بسيار مهم و بااهميتي است كه بايد براي آن ارزش قائل شد.

وي ادامه داد: تغييراتي كه آزادسازي ميتواند در صنعت حملونقل هوايي ايجاد كند، بسيار گسترده و ارزشمند است، از اين رو بايد دقت كنيم تحوالتي كه قرار است صورت گيرد بهخاطر برخي رقابتهايي كه ميتوانيم بگوييم تخريبگر است باعث ايجاد مشكل براي آزادسازي نرخها نشود. وي تصريح كرد: به هر گونه رقابت مضر چه از سوي آژانسها، چه خطوط هوايي و چه مراكز عرضهكننده بليت از طريق سيستمهاي الكترونيكي، رسيدگي و برخورد ميكنيم. رييس سازمان هواپيمايي كشوري تاكيد كرد: قطعا اجازه نميدهيم رقابتهاي مضر به صنعت حملونقل و آزادسازي نرخها لطمه بزند. عابدزاده از بررسي مسائل مطرحشده بين انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران و يك سايت آنالين فروش بليت خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.