بازديد مشاور عالي فرمانده كل قوا از بندر رجايي

Jahan e-Sanat - - News -

دســتيار و مشــاور عالي فرمانده كل قوا با همراهي جمعي از اساتيد و دانشجويان دانشگاه عالي دفاع ملي از بخشهاي مختلف بندر شهيد رجايي به عنوان بزرگترين و پيشرفتهترين بندر كانتينري ايران ديدن كرد. منطقه ويژه اقتصادي بندري شهيد رجايي كه بزرگترين بندر تجاري كشور محسوب شده و در ادبيات رسانهاي به عنوان دروازه طاليي اقتصاد ايران شناخته ميشود، ميزبان سردار سرلشكر «يحيي رحيمصفوي» و بالغ بر 30 نفر از اساتيد و دانشجويان دانشگاه عالي دفاع ملي بود. دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا در امور نيروهاي مسلح با حضور در قلب پايتخت دريايي ايران در جريان جديدترين وضعيت عملياتي بندر شهيد رجايي قرار گرفت و با آخرين دستاوردهاي فعاالن حوزه دريايي و بندري كشور آشنا شد. سردار صفوي ضمن تمجيد از تالشهاي صورت گرفته و تقدير از دستاوردهاي حاصل شده، ابراز اميدواري كرد كه استفاده هر چه بيشتر از ظرفيتهاي دريايي به ويژه استان هرمزگان منجر به تقويت اقتصاد ملي كشور و نهادينه شدن توسعه دريامحور در ميان مسووالن شود. الهمراد عفيفيپور، مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان نيز گزارشي مبسوط از ظرفيتها و توانمنديهاي بندر شهيد رجايي و همچنين آخرين دستاوردهاي عملياتي اين بندر را ارائه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.